تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه attentive به انگلیسی

بازی یادگیری زبان انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه attentive به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه attentive، معنی کلمه attentive به انگلیسی، تعریف کلمه attentive به انگلیسی، مترادف attentive و متضاد attentive، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه attentive و معنی نزدیک و معنی دور attentive را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Use the adjective attentive to describe someone who is alert and paying attention: “Attentive observers of the play used clues given in the first scenes of the play to guess the identity of the murderer.”
You probably notice that the word attentive looks a lot like the noun attention. It’s easy to remember how to use attentive when you know that the words share related meanings. Use the adjective attentive to describe someone who is full of attention, watching and listening carefully, such as an attentive student who takes great notes and asks questions when something isn’t clear.
Definitions of attentive

1

adj taking heed; giving close and thoughtful attention

Synonyms:
heedful, paying attention, thoughtful
Antonyms:
heedless, unheeding

marked by or paying little heed or attention
careless, regardless

(usually followed by `of’) without due thought or consideration
deaf, indifferent

(usually followed by `to’) unwilling or refusing to pay heed
show more antonyms…

adj (often followed by `to’) giving care or attention

attentive to details”
“the nurse was attentive to her patient”
“an attentive suitor”
Synonyms:
absorbed, captive, engrossed, enwrapped, intent, wrapped

giving or marked by complete attention to
advertent, heedful

giving attention
observant

paying close attention especially to details
oversolicitous

excessively solicitous
solicitous

showing hovering attentiveness
concerned

feeling or showing worry or solicitude
Antonyms:
inattentive

showing a lack of attention or care
absent, absentminded, abstracted, scatty

lost in thought; showing preoccupation
distracted, distrait

having the attention diverted especially because of anxiety
dreamy, moony, woolgathering

dreamy in mood or nature
drowsy, oscitant, yawning

showing lack of attention or boredom
forgetful, oblivious

failing to keep in mind
careless

marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness; not careful
negligent

characterized by neglect and undue lack of concern
show more antonyms…

جمله انگلیسی با attentive

حفظ لغت attentive به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه attentive به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت attentive را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت attentive با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با attentive را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی attentive در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه attentive، مشاهده جمله با attentive، انواع اصطلاح با attentive، ضرب المثل با attentive، ریشه کلمه attentive و تاریخچه پیدایش کلمه attentive را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه attentive مشاهده نمائید:

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه