تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه ambiguous به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه ambiguous به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه ambiguous، معنی کلمه ambiguous به انگلیسی، تعریف کلمه ambiguous به انگلیسی، مترادف ambiguous و متضاد ambiguous، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه ambiguous و معنی نزدیک و معنی دور ambiguous را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Look to the adjective ambiguous when you need to describe something that’s open to more than one interpretation, like the headline “Squad helps dog bite victim.”
Newspaper headlines can be unintentionally funny when they’re ambiguous. In “Squad helps dog bite victim,” is the squad helping a victim of a dog bite or helping a dog bite a victim? The ambi- prefix means “both ways,” while the guous part is from the Latin verb agere, “to lead or drive.” Thus an ambiguous sentence or situation drives us in two different directions at once. The accent is on the second syllable, “big,” which you can remember since something that’s ambiguous can lead to big misunderstandings.
Definitions of ambiguous

1

adj having more than one possible meaning

ambiguous words”
“frustrated by ambiguous instructions, the parents were unable to assemble the toy”
Synonyms:
double-barreled, double-barrelled

having two purposes; twofold
double-edged

capable of being interpreted in two usually contradictory ways
enigmatic, oracular

resembling an oracle in obscurity of thought
left-handed

ironically ambiguous
multi-valued, multivalent

having many values, meanings, or appeals
polysemantic, polysemous

of words; having many meanings
uncertain

ambiguous (especially in the negative)
unclear

not clear to the mind
equivocal

open to two or more interpretations; or of uncertain nature or significance; or (often) intended to mislead
Antonyms:
unambiguous

having or exhibiting a single clearly defined meaning
monosemous

having only one meaning
clear

readily apparent to the mind
unambiguous, unequivocal, univocal

admitting of no doubt or misunderstanding; having only one meaning or interpretation and leading to only one conclusion
show more antonyms…

adj open to two or more interpretations; or of uncertain nature or significance; or (often) intended to mislead

“the polling had a complex and equivocal (or ambiguous) message for potential female candidates”
Synonyms:
equivocal
double, forked

having two meanings with intent to deceive
evasive

deliberately vague or ambiguous
indeterminate

of uncertain or ambiguous nature
Antonyms:
unambiguous, unequivocal, univocal

admitting of no doubt or misunderstanding; having only one meaning or interpretation and leading to only one conclusion
unambiguous

having or exhibiting a single clearly defined meaning
absolute

expressing finality with no implication of possible change
straightforward

free from ambiguity
unquestionable

not open to question
show more antonyms…

adj having no intrinsic or objective meaning; not organized in conventional patterns

“an ambiguous situation with no frame of reference”
ambiguous inkblots”
Synonyms:
unstructured

lacking definite structure or organization

جمله انگلیسی با ambiguous

حفظ لغت ambiguous به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه ambiguous به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت ambiguous را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت ambiguous با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با ambiguous را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی ambiguous در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه ambiguous، مشاهده جمله با ambiguous، انواع اصطلاح با ambiguous، ضرب المثل با ambiguous، ریشه کلمه ambiguous و تاریخچه پیدایش کلمه ambiguous را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه ambiguous مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی