تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه adopt به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه adopt به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه adopt، معنی کلمه adopt به انگلیسی، تعریف کلمه adopt به انگلیسی، مترادف adopt و متضاد adopt، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه adopt و معنی نزدیک و معنی دور adopt را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

You can adopt an air of nonchalance, a fake British accent, or even a stray dog. When you adopt something, you consciously select it and accept it as your own.
The word adopt has many different shades of meaning, but most relate to the notion of taking something on and treating it as if it’s your own. You’re probably familiar with what happens if you adopt a child: you take on parental responsibilities and accept the child as if it’s your own. You can adopt other things — such as a plan, a method, or a point of view — in a similar way. For example, when you adopt a particular attitude — such as a respectful attitude — you select that as a way to present yourself and behave as if it is natural.

Primary Meanings of adopt

1.
v
take into one’s family
2.
v
choose and follow; as of theories, ideas, policies, strategies or plans
3.
v
put into dramatic form
Full Definitions of adopt

1

v take into one’s family

“They adopted two children from Nicaragua”
Synonyms:
take in
Type of:
take

take into one’s possession

2

v choose and follow; as of theories, ideas, policies, strategies or plans

Synonyms:
espouse, follow
abide by, comply, follow

act in accordance with someone’s rules, commands, or wishes
Types:
adhere, stick

be a devoted follower or supporter
Type of:
choose, pick out, select, take

pick out, select, or choose from a number of alternatives

v take up and practice as one’s own

Synonyms:
borrow, take over, take up
Type of:
accept, have, take

receive willingly something given or offered

v take up the cause, ideology, practice, method, of someone and use it as one’s own

“They adopted the Jewish faith”
Synonyms:
embrace, espouse, sweep up
Types:
fasten on, hook on, latch on, seize on, take up

adopt
Type of:
accept

consider or hold as true

v take on a certain form, attribute, or aspect

“he adopted an air of superiority”
Synonyms:
acquire, assume, take, take on
Types:
re-assume

take on again, as after a time lapse
Type of:
change

undergo a change; become different in essence; losing one’s or its original nature

v take on titles, offices, duties, responsibilities

Synonyms:
assume, take on, take over
Types:
resume

assume anew
Type of:
take office

assume an office, duty, or title

3

v put into dramatic form

adopt a book for a screenplay”
Synonyms:
dramatise, dramatize
Type of:
compose, indite, pen, write

produce a literary work

جمله انگلیسی با adopt

حفظ لغت adopt به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه adopt به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت adopt را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت adopt با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با adopt را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی adopt در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه adopt، مشاهده جمله با adopt، انواع اصطلاح با adopt، ضرب المثل با adopt، ریشه کلمه adopt و تاریخچه پیدایش کلمه adopt را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه adopt مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی