تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه academic به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه academic به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه academic، معنی کلمه academic به انگلیسی، تعریف کلمه academic به انگلیسی، مترادف academic و متضاد academic، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه academic و معنی نزدیک و معنی دور academic را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Something that is academic is related to school. Your parents might want to spend less time playing video games and more time focusing on academic pursuits. The noun academic refers to a professor or scholar.
As a noun or an adjective, academic relates to book learning and not always in a good way. An academic discussion back in Plato’s Academy was probably something better than what it has more recently come to mean: a discussion that’s academic has no place in the real world; it’s not practical. An academic might have a PhD in Robotics but not know how to work the TV. It doesn’t have to mean stuffy, though, just related to college — like when you need an academic gown for graduation.

Primary Meanings of academic

1.
adjn
associated with academia or an academy
an educator who works at a college or university
2.
adj
hypothetical or theoretical and not expected to produce an immediate or practical result
Full Definitions of academic

1

adj associated with academia or an academy

“the academic curriculum”
academic gowns”

n an educator who works at a college or university

Synonyms:
academician, faculty member
Types:
show 6 types…
hide 6 types…
prof, professor

someone who is a member of the faculty at a college or university
assistant professor

a teacher or lower rank than an associate professor
associate professor

a teacher lower in rank than a full professor but higher than an assistant professor
full professor

a professor of the highest rank
Regius professor

holder of a British professorship created by a royal patron
visiting professor

a professor visiting another college or university to teach for a limited time
Type of:
educator, pedagog, pedagogue

someone who educates young people

2

adj hypothetical or theoretical and not expected to produce an immediate or practical result

“an academic discussion”
“an academic question”
Synonyms:
theoretical

concerned with theories rather than their practical applications

adj marked by a narrow focus on or display of learning especially its trivial aspects

Synonyms:
donnish, pedantic
scholarly

characteristic of scholars or scholarship


جمله انگلیسی با academic

حفظ لغت academic به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه academic به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت academic را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت academic با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با academic را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی academic در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه academic، مشاهده جمله با academic، انواع اصطلاح با academic، ضرب المثل با academic، ریشه کلمه academic و تاریخچه پیدایش کلمه academic را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه academic مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی