تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه addition به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه addition به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه addition، معنی کلمه addition به انگلیسی، تعریف کلمه addition به انگلیسی، مترادف addition و متضاد addition، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه addition و معنی نزدیک و معنی دور addition را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

An addition is the act of adding something new, like a baby — a new addition to your family — or what you do in math class: the addition of columns of numbers to get the sum.
The noun addition comes from the Old French word adition, meaning “that which is added.” A new room built onto your house, a new item in a store’s inventory, even another baseball cap in your collection — all of these are additions. Usually thought of as improvements, you may have heard the phrase “welcome addition” to describe a new cast mate to a television show that has lost its creative spark or a new ball field at your local park.

Primary Meanings of addition

1.
n
the arithmetic operation of summing; calculating the sum of two or more numbers
2.
n
a suburban area laid out in streets and lots for a future residential area
Full Definitions of addition

1

n the arithmetic operation of summing; calculating the sum of two or more numbers

Synonyms:
plus, summation
Type of:
arithmetic operation

a mathematical operation involving numbers

n the act of adding one thing to another

“the addition of flowers created a pleasing effect”
“the addition of a leap day every four years”
Antonyms:
deduction, subtraction

the act of subtracting (removing a part from the whole)
Types:
retrofit

the act of adding a component or accessory to something that did not have it when it was manufactured
fluoridation, fluoridisation, fluoridization

the addition of a fluoride to the water supply (to prevent dental decay)
Type of:
increase, step-up

the act of increasing something

n a quantity that is added

“there was an addition to property taxes this year”
Synonyms:
gain, increase
Types:
accretion

something contributing to growth or increase
Type of:
indefinite quantity

an estimated quantity

n a component that is added to something to improve it

“the addition of a bathroom was a major improvement”
“the addition of cinnamon improved the flavor”
Synonyms:
add-on, improver
Types:
show 9 types…
hide 9 types…
additive

something added to enhance food or gasoline or paint or medicine
afterthought

an addition that was not included in the original plan
annex, annexe, extension, wing

an addition that extends a main building
attachment

a supplementary part or accessory
elongation, extension

an addition to the length of something
adjuvant

an additive that enhances the effectiveness of medical treatment
ell

an extension at the end and at right angles to the main building
artificial additive, food additive

an additive to food intended to improve its flavor or appearance or shelf-life
hood, lens hood

a tubular attachment used to keep stray light out of the lens of a camera
Type of:
component, constituent, element

an artifact that is one of the individual parts of which a composite entity is made up; especially a part that can be separated from or attached to a system

n something combined with what you already have

“he was a new addition to the staff”
Synonyms:
accession
Type of:
acquisition

something acquired

2

n a suburban area laid out in streets and lots for a future residential area

Type of:
suburb, suburban area, suburbia

a residential district located on the outskirts of a city

جمله انگلیسی با addition

حفظ لغت addition به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه addition به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت addition را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت addition با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با addition را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی addition در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه addition، مشاهده جمله با addition، انواع اصطلاح با addition، ضرب المثل با addition، ریشه کلمه addition و تاریخچه پیدایش کلمه addition را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه addition مشاهده نمائید:

فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح مبتدی) Elementary
(سطح مبتدی) Elementary
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح متوسط) Intermediate
(سطح متوسط) Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات آیلتس IELTS
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون آیلتس
فلش کارت آزمون آیلتس
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات تافل TOEFL
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون تافل
فلش کارت آزمون تافل
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات جی مت GMAT
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون جی مت
فلش کارت آزمون جی مت
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
بازی یادگیری زبان انگلیسی