EnglishVocabulary.ir


کالوکیشن های انگلیسی "work"فرد نیتو انگلیسی زبان ( فردی که زبان انگلیسی، زبان مادری اش می باشد) در زمان استفاده از لغت "work" در جمله، از کالوکیشن های "work" ( همایند های "work"، کلمات همنشین "work") استفاده می کند. به همین دلیل هم هست که جمله ی این فرد نیتیو نسبت به زبان آموزی که از کالوکیشن های "work" در گفتار یا نوشتار خود استفاده نمی کند، صحیح، طبیعی تر و همچنین زیباتر بنظر می رسد. در ذیل کالوکیشن های "work" یا همان collocation with work; بصورت کامل همراه با مثال آورده شده است.


work noun

1 effort/product of effort

ADJ.

hard
It's hard work trying to get him to do a few things for himself. It doesn't require skill?it's a matter of sheer hard work.
| arduous, back-breaking, challenging, complicated, demanding, difficult, gruelling, intensive, labour-intensive, tiring, tough
The show is the product of two years' intensive work.
| rewarding | heavy
They employ a couple of young men to do the heavy work.
| donkey
I did the donkey work (= hard work requiring little skill) but I hired a professional builder for the tricky bits.
| light
She's only allowed to do a little light work because of her bad arm.
| easy | close
I need to wear glasses for close work.
| physical | delicate | dangerous | dirty
Engine maintenance is dirty work. (figurative) The drugs gang used children to do their dirty work for them.
| humdrum, monotonous, repetitive, tedious | fascinating, interesting | purposeful
Many unemployed people welcome the chance to do purposeful work, even if unpaid.
| valuable
The research institute needs funds in order to carry on its valuable work.
| paid, unpaid | professional | men's, women's
They think that looking after children is women's work.
| intellectual, mental | creative, imaginative | practical fieldworkpaperwork| investigative | undercover
(see also , ) The scandal was revealed after months of undercover work by journalists.
| leg legwork)
(also Her job as a market researcher involves a lot of legwork (= walking around to collect information).
| course coursework| written
(also ) His written work is the best in the class.
| individual | group | project | collaborative, joint
classroom activities involving collaborative work between children The report is the joint work of an economist and a sociologist.
| remedial
The poorly designed bridge needs remedial work to make it safe.
| background, preliminary, preparatory | follow-up | honest
He preferred to make his money from honest work rather than from gambling.
| good, nice
(informal),
outstanding, sterling
Nice work, James! I'm impressed.

In accepting the award, she mentioned the sterling work of her assistants.

| careful, meticulous, painstaking | poor, shoddy, sloppy | charitable, humanitarian | community, youth | ground-breaking, innovative, pioneering
He did pioneering work on microbes. |
experimental | academic, commercial, educational, environmental, scientific | building, construction | your own
Is this all your own work (= did you do it without help from others)?

QUANT.

bit, piece
It was an interesting piece of work.

VERB + WORK

carry out, do, put in
All the construction work was carried out in 2001. I've got lots of work to do today. She's put in a lot of work on the design.
| get done, have done
I think I'd better try and get some work done. We're going to have some building work done on the house.
| produce
Work produced on a word processor tends to look more professional.
| get, have
We get far too much work at this time of year.
| take on, undertake
I've taken on more work than I've got time to do.
| create, make
Big football matches make a lot of work for the police.
| begin, commence, get down to, set about/to, start
They began work on the project towards the end of the year. Stop talking and get down to work. We set to work on the outside of the house (= for example, painting it).
| go about
She went cheerfully about her work.
| carry on, continue | complete, finish | halt, hold up, stop
Work on the project was halted.
| lose
They lost the work to a competitor.
| undo
The new president spent the first year undoing the work of his predecessor.
| oversee, supervise
The assistant
| set sb to
She set them to work painting the fence.
| require
To carry out accurate market research requires a huge amount of work.
| hand in
We're supposed to hand in this work tomorrow.

WORK + VERB

come
The work comes in bursts according to the time of year.
| wait
That work can wait until tomorrow.
| go
How's the work going this morning?
| involve sth
What does the work involve?
| begin, start | continue, go on | come to a standstill
Work came to a complete standstill when rumours of redundancies started to circulate.
| cost
How much will the work cost?

WORK + NOUN

ethic | rate
Her boss told her she had to increase her work rate.
| programme, schedule | surface
Work surfaces should be left clear and clean.

PREP.

at ~
He's been hard at work all morning.
| ~ on
I have to do some work on the engine before it'll be ready to drive.
| ~ with
She's done a lot of work with disadvantaged children.

PHRASES

a backlog of work
It will take a month to clear the backlog of work.
| keep up the good work
The hotel manager thanked the staff for their efforts so far and told them to keep up the good work.
| your life's work
The art collection was his life's work.
| make light/short work of sth
(= to do sth quickly and easily) Mike made short work of fixing the engine.
| never/not a stroke of work
She never does a stroke of work.
| pressure of work
Pressure of work forced him to cancel his holiday.
| work in progress
The showroom has been designed so that people can see work in progress.

2 job

ADJ.

lucrative, well paid | badly paid | full-time, part-time | permanent | temporary | regular, steady
He hasn't been in regular work since he left school.
| casual
In the college vacations he does casual work in the local hospital.
| freelance | voluntary | skilled | semi-skilled | unskilled | manual | indoor, outdoor | daily, day-to-day, everyday, routine
People went about their daily work despite the war. Ambulance crews alternate between emergency and routine work.
| piece
It's piece work, so how much you earn depends on how fast you can work.
| administrative, clerical, office, secretarial | managerial | domestic | social | research | agricultural, farm | building | nice
(humorous) A hundred grand for two days a week? Nice work if you can get it!

VERB + WORK

have
He's got a bit of freelance work at the moment.
| look for
He got made redundant, so now he's looking for work again.
| find, get
Full-time work is hard to find.
| go to
I go to work on the bus.
| go out to
Some mothers of young children choose not to go out to work.
| start | finish, knock off
What time do you finish work?
| stop
She stops work at the end of this month.
| give up
Just before he was sixty, he decided to give up work.
| go back to, return to
She has just returned to work after the birth of her child.
| coordinate
Sales reps meet up monthly to coordinate their work.

WORK + VERB

go
Work's going well at the moment.
| start
What time does work start in the morning?
| finish

WORK + NOUN

hours
Employees must not make personal calls in work hours.
| place workplace| area, environment, room workroom| station workstation| roster, schedule | experience
(also ) (also ) (also ) He's doing a month's unpaid work experience with an engineering firm.
| permit | incentive
High income tax can undermine work incentives.
| practice
An independent report has described some work practices in the industry as old-fashioned.

PREP.

at ~
‘Where's Diane?’ ‘She's at work.’ We had a party at work.
| in (your) ~
With so much unemployment, I'm lucky to be in work. It's important to be happy in your work.
| off ~
She's been off work with a bad back since July.
| out of ~
He's been out of work since the factory closed.
| through ~
I met him through work.

PHRASES

a line of work
‘What line of work are you in?’ ‘Computing.’
| a place of work

3 book/music/art

ADJ.

classic, fine, great | definitive, seminal
Her book is still considered the definitive work on beetles.
| influential | erudite, scholarly | ambitious | literary | dramatic | critical | autobiographical, biographical | artistic | art artwork)
(also The artwork in the book is superb.
| abstract, figurative, graphic | choral, orchestral, piano | collected, complete
the collected works of Stephen King
| early | late, mature
Picasso's mature works

QUANT.

series | collection, exhibition

VERB + WORK

compose, produce, write
Beethoven composed his greatest works towards the end of his life.
| commission | perform, play | hear, read, see
Her work can be seen in most of the major European galleries.
| conduct, direct, edit, produce, publish, put on
Over the next two years, the theatre is putting on the complete works of Brecht.
| display, exhibit, show
The town hall is exhibiting works by local artists.

WORK + VERB

be called sth, be entitled sth
a work entitled ‘Forward Pass

PREP.

in a/the ~
She's studying the theme of death in the works of Beckett.
| ~ by
a work by an unknown eighteenth century writer

PHRASES

an exhibition of sb's work
The gallery is staging a special exhibition of Monet's early works.
| a work of art/fiction/literature
The building is hated by some and considered a work of art by others. (humorous) They discovered that his CV was a complete work of fiction.
| a work of genius
Her latest novel is a work of genius.
More information about ART WORKS
ART WORKS:

of art a piece/work of art
Michelangelo's Pietà is a magnificent work of art.

collect ~
She collects Jacobean portraits.

display, exhibit, show ~
The works will be displayed in the new wing of the museum.

~ be (put) on display/exhibition/show ~ go on display/exhibition/show
paintings put on show for the first time The photographs are on exhibition until the end of September.

house ~
An annexe was built to house the sculptures.

a series of ~
a series of paintings by Van Gogh

a collection/exhibition of ~
an exhibition of early 20th century French masterpieces

an art/photographic/photography exhibition
The open art exhibition will allow new artists to exhibit their work.

by ~
a sculpture by Barbara Hepworth

4 (also

works
) building/repairing

ADJ.

extensive, major | road roadworks| maintenance, repair, restoration | demolition
(also )

VERB + WORK

carry out
We are planning to carry out major works on the site.
| plan | announce

WORK + VERB

continue, go on
The works will continue until the end of July.

PREP.

at the ~
A contraflow is in operation at the works near Junction 5.

5 works: factory

VERB + WORK

open | close (down), shut down

WORK + VERB

turn sth out
The works at Bury turned out thousands of television sets a week.
| open | close (down)

WORK + NOUN

foreman, manager, supervisor | canteen

PREP.

at the ~
the night shift at the works
کالوکیشن های مرتبط با work در زبان انگلیسی

کالوکیشن های worker کالوکیشن های workforce کالوکیشن های workings کالوکیشن های workman کالوکیشن های workmanship کالوکیشن های workout کالوکیشن های workshop کالوکیشن های world کالوکیشن های worm کالوکیشن های worried

نکاتی در خصوص کالوکیشن (همایند یا کلمات همنشین) "work" در انگلیسی


نکته 1- وقتی دو یا چند کلمه بارها در کنار "work" به کار می روند، آن‌ها را کالوکیشن "work" در انگلیسی (Collocation "work") یکدیگر می نامند. کالوکیشن "work" در فارسی به همایند و «کلمه‌هایی که با "work" می‌آیند.» ترجمه شده است.

فرض کنید کسی که فارسی زبان نیست به کمک یک واژه‌نامه با زبان فارسی آشنا شود. او معنی کلمه‌ی زمین و معنی خوردن را می‌فهمد. اما قاعدتاً تا زمانی که زمین خوردن را نبیند، نمی‌تواند تصور کند که چنین ترکیبی در زبان ما استفاده می‌شود و به معنای خوردن زمین نیست. جالب این‌جاست که وقتی هم زمین خوردن را یاد بگیرد،‌ احتمالاً با شنیدن واژه‌ی زمین خوار گمراه خواهد شد. چون فکر می‌کند زمین‌خوار کسی است که مدام زمین را می خورد. او حتی اگر گوشت‌خوار و گیاه‌خوار را هم بداند باز نمی‌تواند بین معنای آن‌ها و ترکیب زمین‌ خوار ارتباط خاصی برقرار کند.

اگر این واژه‌ها برای ما عادی است به این علت است که بارها زمین خوردن را شنیده‌ایم و خوانده‌ایم و به کار برده‌ایم. زمین خوار برای ما واژه‌ی کاملاً متفاوتی است و به هیچ وجه در ذهن ما کوچک‌ترین ارتباط معنایی با زمین خوردن ندارد. همین مسئله در زبان انگلیسی هم وجود دارد.

مثال‌ها زیادند. اما برای کسی که آشنایی چندانی با زبان انگلیسی ندارد، ممکن است برای بیان باراش شدید به انگلیسی Heavy rain و Strong rain هر دو درست به نظر برسند. یا اینکه نتواند به سادگی حدس بزند که قهوه‌ی سنگین را باید Bitter coffee بنامد یا Heavy coffee یا Strong coffee.


نکته 2- دقت داشته باشید که کالوکیشن های "work" محدود به حروف اضافه یا محدود به اصطلاحات یا ضرب‌المثل‌ها نیست. هر ترکیبی از واژه‌ها که بارها با "work" و یا در کنار "work" به کار می‌روند یک کالوکیشن "work" را تشکیل می‌دهند.


اهمیت یادگیری کالوکیشن های "work"

چرا یادگیری کالوکیشن های "work" در زبان انگلیسی از اهمیت والایی برخوردار است؟

چون با یادگیری کالوکیشن ها، همایند یا کلمات هم نشین "work"، زبان شما طبیعی تر و قابل فهم تر می شود؛ در هنگام صحبت کردن به انگلیسی روش های متنوع و غنی تری برای بیان نظرخود خواهید داشت و در نهایت، برای ذهن زبان آموز راحت ترین روش یادگیری لغت "work"، استفاده از آن در گروه کلمات یا همان کالوکیشن های "work" می باشد.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

نحوه یادگیری کالوکیشن های انگلیسی "work"

1- کالوکیشن های "work" را یاد بگیرید و سعی کنید هنگام شنیدن یا خواندن، آن ها را بیابید.

2- کلمات هم نشین "work" را به صورت یک کلمه ی واحد در نظر بگیرید. مثلا عبارت “strongly support” را به صورت یک کلمه یادگرفته و به خاطر بسپارید، نه به صورت “strongly” + “support”

3- وقتی در مسیر یادگیری زبان انگلیسی، کلمه ی جدیدی فرا میگیرید، سعی کنید کالوکیشن های آن کلمه در زبان انگلیسی را پیدا کنید و در دفترچه خود یادداشت کنید.

4- هرچه بیشتر بخوانید، بهتر است. خواندن راهی عالی برای یادگیری لغات و کالوکیشن های "work" می باشد.

5- لغات و کالوکیشن های جدیدی که فرا گرفته اید را دائما مرور کنید و استفاده از کالوکیشن های "work" را در جمله های مختلف تمرین کنید.

6- همانطور که در مورد یادگیری لغات همواره تأکید می شود، همایند یا collocationهای "work" را نیز در دسته بندی هایی که فکر میکنید برای شما مفیدتر است بیاموزید. مثلاً ترکیب ها و همایندهای مربوط به یک موضوع (زمانها، اعداد، آب و هوا، پول، خانواده، و …)

7- می‌توانیم سریعتر، طبیعی‌تر و بدون ترجمه کلمه به کلمه ( یعنی با استفاده از کالوکیشن‌ها) بنویسیم و صحبت کنیم. منظور از طبیعی صحبت کردن، استفاده از ترکیباتی هست که خود انگلیسی‌زبان ها استفاده می‌کنند؛ نه کلمات دیگری که ممکن است به ذهن ما برسد (مانند strong tea به جای powerful tea یا have a shower به جای go to shower).

8- یکی از دشواری‌های شنیدن در انگلیسی این است که کلمات انگلیسی وقتی پشت سر هم تلفظ می‌شوند، غالباً به هم می‌چسبند. درنتیجه بین کلمات مکث نخواهیم داشت تا بتوانیم کلمات را جداگانه بشنویم و تشخیص دهیم. به همین دلیل، شنیدن تلفظ کالوکیشن‌ها و آشنا بودن با آن، مهارت شنیداری ما را تقویت می‌کند. وقتی صدای /raɪtənoʊte/ را می‌شنویم می‌دانیم عبارت write a note تلفظ شده است (raɪt ə noʊe).

9- بعد از بلد بودن تعداد زیادی کالوکیشن برای "work"، کوچکترین واحد اولیه برای خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن، کالوکیشن "work" خواهد بود، نه لغت "work". یعنی ما درگیر تک تک کلمات نخواهیم بود. به جای آن، با یک تلاش و ارجاع به حافظه، ترکیبی از کلمات رایج را استخراج خواهیم کرد. همچنین غالباً درگیر چیدن کلمات در کنار هم نخواهیم بود بلکه به سرعت، ترکیبی از کلمات را بیان خواهیم کرد.


پس تکرار می‌کنیم: هر چقدر کالوکیشن‌های بیشتری برای "work" بلد باشیم، سریعتر، مطمئن‌تر، روان‌تر و مسلط تر به زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول کالوکیشن های work

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص کالوکیشن، همایند یا کلمات همنشین work در زبان انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


کالوکیشن "work" به دو یا چند کلمه گفته می‌شود که با "work" استفاده می‌شوند بطوری که بین آنها ارتباط معنایی وجود دارد. در واقع ارتباط بین این کلمات براساس استفاده و هم‌نشینی آنها در متون مختلف می‌باشد. این ترکیبات برای گویندگان و شنوندگان زبان مادری کاملا طبیعی به نظر می‌رسند.

دانستن کالوکیشن‌های رایج "work"، علاوه بر چهار مهارت اصلی مربوط به زبان (خواندن، شنیدن، نوشتن، صحبت کردن)، حتی هنگام ترجمه بین انگلیسی و فارسی هم مفید است. چون به جای ترجمه تحت‌الفظی و کلمه به کلمه جمله با "work"، کالوکیشن‌ها و ترکیبات را ترجمه خواهیم کرد و در نتیجه ترجمه روان‌تر و قابل‌فهم‌تری خواهیم داشت. یک فایده دیگر بلد بودن کالوکیشن "work" مربوط به کاهش احتمال فراموشی لغت "work" است. وقتی کلمه جدید "work" را همراه با کلمات مرتبط دیگری یاد می‌گیریم، بین کلمه "work" و سایر کلمات یک ارتباط شکل می‌گیرد. این ارتباط، احتمال فراموشی را کم می‌کند و سرعت به یادآوری آن عبارت را بیشتر می‌کند. چون ممکن است با به یادآوردن هر کدام از کلمات آن عبارت، کل عبارت را به خاطر بیاوریم.

1- کالوکیشن های "work" را یاد بگیرید و سعی کنید هنگام شنیدن یا خواندن، آن ها را بیابید. 2- کلمات هم نشین "work" را به صورت یک کلمه ی واحد در نظر بگیرید. مثلا عبارت “strongly support” را به صورت یک کلمه یادگرفته و به خاطر بسپارید، نه به صورت “strongly” + “support” و ...


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان