کالوکیشن های sophisticate

کالوکیشن های Collocations with sophisticate

همایند یا کالوکیشن های sophisticate اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با sophisticate می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای sophisticate را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای sophisticate شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sophisticate در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های sophisticate را راحت تر از خود کلمه تکی sophisticate به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی sophisticate توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه sophisticate نمائید.

تمام کالوکیشن های sophisticate به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

sophisticated adj.

1 having a lot of experience of the world

VERBS

be, feel, look, seem | become, get

ADV.

highly, very
She was a highly sophisticated and elegant woman.
| quite, rather | enough, sufficiently | intellectually, politically

2 advanced and complicated

VERBS

be, look, seem | become, get

ADV.

extremely, highly, very
incredibly sophisticated computers
| increasingly | fairly, pretty, quite, rather, relatively | enough, sufficiently | technically, technologically

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های sophisticate

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی sophisticate به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی sophisticate به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های sophisticate سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های sophisticate می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی