کالوکیشن های shufflers

کالوکیشن های Collocations with shufflers

همایند یا کالوکیشن های shufflers اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با shufflers می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای shufflers را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای shufflers شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه shufflers در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های shufflers را راحت تر از خود کلمه تکی shufflers به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی shufflers توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه shufflers نمائید.

تمام کالوکیشن های shufflers به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

shuffle verb

1 walk by sliding your feet along

ADV.

awkwardly, slowly
Simon shuffled awkwardly towards them.
| along, away, forward, out, off, over
The queue shuffled slowly forward.

PREP.

across, down, into, out of, towards, etc.

2 move your body/feet around

ADV.

nervously, uncomfortably, uneasily
She shuffled nervously on the bench.
| about, around
The boys shuffled around uncomfortably.

PHRASES

shuffle in your chair/seat

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های shufflers

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی shufflers به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی shufflers به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های shufflers سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های shufflers می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی