کالوکیشن های shudderiness


کالوکیشن های Collocations with shudderiness

همایند یا کالوکیشن های shudderiness اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با shudderiness می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای shudderiness را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای shudderiness شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه shudderiness در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های shudderiness را راحت تر از خود کلمه تکی shudderiness به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی shudderiness توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه shudderiness نمائید.

تمام کالوکیشن های shudderiness به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

shudder noun

ADJ.

little, slight, small, tiny | deep, exaggerated, great, violent | involuntary

VERB + SHUDDER

give
She gave a little shudder when she touched his clammy hand.
| feel | repress, suppress
He repressed a shudder of disgust.
| send
The sight of the coffin sent a shudder through him

SHUDDER + VERB

go/pass/run through sb/sth, rack sb/sth
A shudder of pain racked his body.

PREP.

with a ~
He remembered that awful moment with a shudder.
| ~ of
a shudder of relief

shudder verb

ADV.

convulsively, uncontrollably, violently | slightly | involuntarily
She shuddered involuntarily as he approached her.
| inwardly

VERB + SHUDDER

make sb
The sight of the dead body made them shudder.

PREP.

at
She shuddered at the memory of school exams.
| through
A deep sigh shuddered through her body.
| with
His whole body shuddered with fury.


مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های shudderiness

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی shudderiness به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی shudderiness به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های shudderiness سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های shudderiness می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.بازی یادگیری زبان انگلیسی