کالوکیشن های shrineless

کالوکیشن های Collocations with shrineless

همایند یا کالوکیشن های shrineless اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با shrineless می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای shrineless را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای shrineless شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه shrineless در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های shrineless را راحت تر از خود کلمه تکی shrineless به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی shrineless توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه shrineless نمائید.

تمام کالوکیشن های shrineless به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

shrine noun

ADJ.

hallowed, holy, religious, sacred
This shrine is sacred to the Hindu god Vishnu.
| Christian, Islamic, etc. | forest, rural, wayside | portable

VERB + SHRINE

build, erect, turn sth into | dedicate
a shrine dedicated to the sea goddess
| go on/make a pilgrimage to, visit
On his recovery he made a pilgrimage to the shrine of St John.

PREP.

at a/the
worshipping at wayside shrines
| ~ of
the shrine of St Cuthbert at Durham
| ~ to
She had turned the room into a shrine to her dead son.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های shrineless

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی shrineless به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی shrineless به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های shrineless سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های shrineless می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی