کالوکیشن های shrewder

کالوکیشن های Collocations with shrewder

همایند یا کالوکیشن های shrewder اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با shrewder می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای shrewder را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای shrewder شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه shrewder در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های shrewder را راحت تر از خود کلمه تکی shrewder به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی shrewder توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه shrewder نمائید.

تمام کالوکیشن های shrewder به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

shred noun

1 small thin piece of sth

ADJ.

fine, thin | tattered
the tattered shreds of their flag

PREP.

in/into ~s
Cut the orange peel into fine shreds. (figurative) Their economy is in shreds.
| ~ of
leaving just a few shreds of cloth

PHRASES

cut/rip/tear sth to shreds
(figurative) Their case was torn to shreds by the defence lawyer.

2 very small amount of sth

ADJ.

every
With her had gone every shred of hope he had for the future.
| last, remaining
She was hanging on to the last remaining shreds of her reputation.

PREP.

~ of
There is not a shred of doubt in my mind that we will win.

PHRASES

not a/the slightest shred of sth, not/without a shred of evidence

shred verb

ADV.

finely
Shred the lettuce leaves finely.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های shrewder

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی shrewder به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی shrewder به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های shrewder سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های shrewder می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی