کالوکیشن های showered

کالوکیشن های Collocations with showered

همایند یا کالوکیشن های showered اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با showered می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای showered را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای showered شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه showered در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های showered را راحت تر از خود کلمه تکی showered به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی showered توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه showered نمائید.

تمام کالوکیشن های showered به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

shower noun

1 for washing your body

ADJ.

cold, cool, hot | power | brief, quick
I’ll just take a quick shower.
| electric | en suite, private

VERB + SHOWER

have, take

SHOWER + NOUN

cubicle, curtain, room | head, mixer, rose, tray | gel

2 of rain or snow

ADJ.

rain, sleet, snow | heavy, light | blustery, wintry | scattered | April

SHOWER + VERB

spread | die out
Scattered showers during the afternoon will die out by late evening.

3 of small objects

ADJ.

dust, meteor, meteorite

PREP.

~ of
The grinding wheel sent out a shower of sparks.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های showered

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی showered به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی showered به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های showered سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های showered می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی