کالوکیشن های showdowns

کالوکیشن های Collocations with showdowns

همایند یا کالوکیشن های showdowns اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با showdowns می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای showdowns را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای showdowns شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه showdowns در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های showdowns را راحت تر از خود کلمه تکی showdowns به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی showdowns توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه showdowns نمائید.

تمام کالوکیشن های showdowns به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

showdown noun

ADJ.

final
The scene was set for the final showdown.
| title, World Cup, etc.

VERB + SHOWDOWN

have | avoid | face, head for | force, seek
He was now strong enough to force a showdown with them.

PREP.

~ against
the showdown against Holland in April
| ~ between
the title showdown between Arsenal and United
| ~ over
The council is heading for a showdown over the new proposals.
| ~ with
Britain’s World Cup showdown with Australia last month

PHRASES

it comes to a showdown
(= a showdown happens) Of course I’ll support you if it comes to a showdown.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های showdowns

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی showdowns به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی showdowns به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های showdowns سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های showdowns می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی