کالوکیشن های sectioplanography

کالوکیشن های Collocations with sectioplanography

همایند یا کالوکیشن های sectioplanography اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با sectioplanography می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای sectioplanography را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای sectioplanography شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sectioplanography در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های sectioplanography را راحت تر از خود کلمه تکی sectioplanography به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی sectioplanography توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه sectioplanography نمائید.

تمام کالوکیشن های sectioplanography به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

section noun

ADJ.

large, long
Large sections of the forest have been destroyed by acid rain. a long section of roadway
| short, small | main | personnel, political (in a company, an organization, etc.)
He works in the embassy’s political section.
| business, finance, travel, etc. | biology, history, reference, etc. | brass, percussion, rhythm, string, wind, woodwind | cello, horn, etc. (in an orchestra)
(of a newspaper) (in a library) (in an orchestra)

VERB + SECTION

divide sth into
The book is divided into chapters, sections and sub-sections.

SECTION + NOUN

manager (in a company, an organization, etc.)

PREP.

in a/the ~
You’ll find the book in the music section.
| in ~s
The table comes in sections.
| under ~ (relating to a section of a law, etc.)
The case was the first prosecution under Section 3A of the Road Traffic Act 1988.

PHRASES

a section of society
an area populated largely by the poorer sections of society

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های sectioplanography

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی sectioplanography به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی sectioplanography به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های sectioplanography سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های sectioplanography می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی