کالوکیشن های scandals


کالوکیشن های Collocations with scandals

همایند یا کالوکیشن های scandals اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با scandals می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای scandals را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای scandals شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scandals در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های scandals را راحت تر از خود کلمه تکی scandals به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی scandals توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه scandals نمائید.

تمام کالوکیشن های scandals به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

scandal noun

ADJ.

big, great, major | fresh | national, public | bribery, corruption, drug/drugs, financial, political, sex/sexual

QUANT.

series
The government was rocked by a series of scandals.

VERB + SCANDAL

cause, create | expose, reveal, uncover | be embroiled in, be implicated in, be involved in, be mixed up in
There have been calls for the resignation of the minister involved in the sex scandal.
| be rocked by | attract
Their relationship attracted a lot of scandal.
| spread, stir up
She’s always trying to stir up scandal.
| cover up, hush up

SCANDAL + VERB

break, develop, erupt
The scandal broke on the front pages of all the papers the next day.
| involve sb/sth | surround sb/sth
financial scandals surrounding the government

PREP.

in a/the ~
He was imprisoned for his part in the bribery scandal.
| ~ over
the scandals over corruption in public life

PHRASES

the centre of a scandal
The apartment was paid for by the bank at the centre of the scandal.
| a hint/suggestion of scandal
Until the story was published there had been no hint of scandal.














مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های scandals

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی scandals به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی scandals به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های scandals سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های scandals می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.



بازی یادگیری زبان انگلیسی