کالوکیشن های scalps


کالوکیشن های Collocations with scalps

همایند یا کالوکیشن های scalps اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با scalps می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای scalps را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای scalps شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scalps در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های scalps را راحت تر از خود کلمه تکی scalps به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی scalps توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه scalps نمائید.

تمام کالوکیشن های scalps به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

scalp noun

ADJ.

itchy | flaky

VERB + SCALP

massage | scratch

SCALP + VERB

itch | crawl, prickle
Her scalp crawled with tension.
| gleam
His pink scalp gleamed through his sparse hair.

SCALP + NOUN

condition, problem
treatment for hair and scalp problems
| massage, treatment


مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های scalps

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی scalps به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی scalps به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های scalps سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های scalps می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.بازی یادگیری زبان انگلیسی