کالوکیشن های scaled

کالوکیشن های Collocations with scaled

همایند یا کالوکیشن های scaled اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با scaled می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای scaled را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای scaled شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scaled در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های scaled را راحت تر از خود کلمه تکی scaled به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی scaled توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه scaled نمائید.

تمام کالوکیشن های scaled به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

scale noun

1 size/extent

ADJ.

full
It was several days before the full scale of the accident became clear.
| big, considerable, grand, greater, huge, large, massive, monumental, vast | modest, small | sheer
It is difficult to comprehend the sheer scale of the suffering caused by the war.
| unprecedented
a misuse of presidential power on an unprecedented scale
| ambitious, lavish
Do they always entertain on such a lavish scale?
| global, international, national, regional, world | commercial
The dolls are now produced on a commercial scale.
| human
The city would operate on a more human scale if cars were banned from the centre.

VERB + SCALE

increase | reduce

PREP.

in ~
The paintings are small in scale.
| on a ~
pollution on a massive scale

PHRASES

an economy of scale
Economies of scale enable the larger companies to lower their prices.
| the scale of the problem

2 range of values

ADJ.

fixed | sliding
Benefits are paid on a sliding scale according to family income.
| rating | time
Can you give me any sort of time scale for the completion of the building work?
| evolutionary | social | pay, salary, wage
The company has a five-point pay scale.
| Beaufort, Richter
The earthquake measured 6.4 on the Richter scale.

VERB + SCALE

go/move down/up, rise up
He has risen up the social scale from rather humble beginnings.

SCALE + VERB

go/range from … to …
a scale ranging from ‘utterly miserable’ to ‘deliriously happy’

PREP.

on a/the ~
Where do birds come on the evolutionary scale?
| ~ of … to …
On a scale of 1 to 10, he scores 7.

PHRASES

the bottom/end/top of the scale
After 10 years, she had worked her way to the top of the pay scale.

3 relation between actual size and size of a model, etc.

VERB + SCALE

draw sth to | have

SCALE + NOUN

drawing, model
He’s made a scale model of the Eiffel Tower.

PREP.

to ~
The plan of the building is not drawn to scale.
| ~ of … to …
The map has a scale of one centimetre to the kilometre. a scale of 1: 25,000

4 in music

ADJ.

major, minor | chromatic, diatonic, diminished, pentatonic, whole-tone

VERB + SCALE

play, sing | practise
We could hear her practising her scales.

PREP.

~ of
the scale of C major

5 on a fish, etc.

ADJ.

overlapping | fine, thin | armoured | fish

VERB + SCALE

be covered in/with

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های scaled

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی scaled به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی scaled به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های scaled سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های scaled می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی