کالوکیشن های scaffolding

کالوکیشن های Collocations with scaffolding

همایند یا کالوکیشن های scaffolding اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با scaffolding می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای scaffolding را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای scaffolding شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scaffolding در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های scaffolding را راحت تر از خود کلمه تکی scaffolding به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی scaffolding توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه scaffolding نمائید.

تمام کالوکیشن های scaffolding به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

scaffolding noun

QUANT.

piece

VERB + SCAFFOLDING

erect, put up | remove, take down | climb (up)

SCAFFOLDING + NOUN

pole

PREP.

on the ~
There are several builders working on the scaffolding.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های scaffolding

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی scaffolding به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی scaffolding به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های scaffolding سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های scaffolding می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی