کالوکیشن های saviours

کالوکیشن های Collocations with saviours

همایند یا کالوکیشن های saviours اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با saviours می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای saviours را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای saviours شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه saviours در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های saviours را راحت تر از خود کلمه تکی saviours به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی saviours توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه saviours نمائید.

تمام کالوکیشن های saviours به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

saviour noun

ADJ.

possible, potential

VERB + SAVIOUR

hail sb as, see sb/sth as, treat sb as
The people clearly saw her as their saviour.
| be acclaimed as, emerge as
He emerged as the potential saviour of the club.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های saviours

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی saviours به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی saviours به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های saviours سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های saviours می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی