کالوکیشن های saviour

کالوکیشن های Collocations with saviour

همایند یا کالوکیشن های saviour اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با saviour می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای saviour را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای saviour شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه saviour در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های saviour را راحت تر از خود کلمه تکی saviour به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی saviour توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه saviour نمائید.

تمام کالوکیشن های saviour به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

saviour noun

ADJ.

possible, potential

VERB + SAVIOUR

hail sb as, see sb/sth as, treat sb as
The people clearly saw her as their saviour.
| be acclaimed as, emerge as
He emerged as the potential saviour of the club.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های saviour

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی saviour به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی saviour به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های saviour سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های saviour می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی