کالوکیشن های saving

کالوکیشن های Collocations with saving

همایند یا کالوکیشن های saving اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با saving می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای saving را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای saving شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه saving در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های saving را راحت تر از خود کلمه تکی saving به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی saving توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه saving نمائید.

تمام کالوکیشن های saving به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

saving noun

1 amount not used or wasted

ADJ.

big, considerable, great, major, significant, substantial | estimated, expected, possible, potential
The potential savings are enormous.
| overall, total | actual, net | cost, financial | energy, fuel
the advantages of energy saving

VERB + SAVING

add up to, give (sb), mean, represent, result in
For a family of four this can mean a saving of around £500.
| offer (sb)
This design offers considerable savings in fuel efficiency.
| achieve, make
We need to see where financial savings can be made.
| pass on
We will pass on this saving to our customers.

SAVING + VERB

come from sth, result from sth
The major savings come from reduced labour costs.

PREP.

with a ~
This was done, with a saving of 40% in staff costs.
| ~ for
a saving for club members
| ~ from
savings from the use of the new technology
| ~ in
a significant saving in energy costs
| ~ on
You can have all the benefits of membership while making a big saving on price.
| ~ to
This represents a saving to British business of about £175 million a year.

2 savings: money saved in a bank, etc.

ADJ.

small | long-term | life | personal, private

VERB + SAVING

have
I haven’t got any savings.
| invest | deposit, put
My grandfather refused to put his savings in the bank.
| take out, withdraw | break into, dip into | tie up
You get higher interest if you agree to tie up your savings for a long period.
| build up
I was determined to build up some savings.
| spend, use (up) | live on
She lost her job and had to live on her savings.
| lose
The couple lost their entire life savings on the venture.

SAVING + VERB

grow

SAVING + NOUN

account, bank | certificate | plan, scheme

PHRASES

access to your savings
The card gives you instant access to your savings.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های saving

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی saving به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی saving به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های saving سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های saving می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی