کالوکیشن های scram

با آموختن collocationهای scram میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scram در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های screens

با آموختن collocationهای screens میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه screens در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های screeno

با آموختن collocationهای screeno میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه screeno در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های screeny

با آموختن collocationهای screeny میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه screeny در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scree

با آموختن collocationهای scree میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scree در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های screws

با آموختن collocationهای screws میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه screws در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های screwy

با آموختن collocationهای screwy میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه screwy در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scribbles

با آموختن collocationهای scribbles میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scribbles در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scribbler

با آموختن collocationهای scribbler میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scribbler در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scribbled

با آموختن collocationهای scribbled میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scribbled در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scribable

با آموختن collocationهای scribable میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scribable در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrit

با آموختن collocationهای scrit میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrit در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scripts

با آموختن collocationهای scripts میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scripts در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scripto

با آموختن collocationهای scripto میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scripto در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrip

با آموختن collocationهای scrip میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrip در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scriptures

با آموختن collocationهای scriptures میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scriptures در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scriptured

با آموختن collocationهای scriptured میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scriptured در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrubs

با آموختن collocationهای scrubs میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrubs در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scruples

با آموختن collocationهای scruples میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scruples در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrutinizes

با آموختن collocationهای scrutinizes میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrutinizes در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrutinizers

با آموختن collocationهای scrutinizers میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrutinizers در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrutinizer

با آموختن collocationهای scrutinizer میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrutinizer در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrutinized

با آموختن collocationهای scrutinized میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrutinized در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scuffles

با آموختن collocationهای scuffles میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scuffles در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scuffler

با آموختن collocationهای scuffler میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scuffler در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scuffled

با آموختن collocationهای scuffled میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scuffled در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sculptors

با آموختن collocationهای sculptors میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sculptors در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sculptures

با آموختن collocationهای sculptures میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sculptures در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sculpturer

با آموختن collocationهای sculpturer میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sculpturer در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sculptured

با آموختن collocationهای sculptured میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sculptured در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های seafoods

با آموختن collocationهای seafoods میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه seafoods در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های seaflood

با آموختن collocationهای seaflood میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه seaflood در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های seagulls

با آموختن collocationهای seagulls میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه seagulls در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.