کالوکیشن های pang

با آموختن collocationهای pang میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه pang در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های jump

با آموختن collocationهای jump میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه jump در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های job

با آموختن collocationهای job میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه job در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های island

با آموختن collocationهای island میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه island در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های irrelevant

با آموختن collocationهای irrelevant میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه irrelevant در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های involve

با آموختن collocationهای involve میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه involve در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های excise

با آموختن collocationهای excise میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه excise در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های excavate

با آموختن collocationهای excavate میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه excavate در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های evict

با آموختن collocationهای evict میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه evict در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های ethic

با آموختن collocationهای ethic میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه ethic در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های estimate

با آموختن collocationهای estimate میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه estimate در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های embryo

با آموختن collocationهای embryo میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه embryo در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های drizzle

با آموختن collocationهای drizzle میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه drizzle در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های currency

با آموختن collocationهای currency میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه currency در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های curious

با آموختن collocationهای curious میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه curious در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های critic

با آموختن collocationهای critic میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه critic در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های craftsmanship

با آموختن collocationهای craftsmanship میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه craftsmanship در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های crack

با آموختن collocationهای crack میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه crack در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های covert

با آموختن collocationهای covert میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه covert در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های bare

با آموختن collocationهای bare میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه bare در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های band

با آموختن collocationهای band میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه band در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های ball

با آموختن collocationهای ball میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه ball در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های balance

با آموختن collocationهای balance میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه balance در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های bait

با آموختن collocationهای bait میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه bait در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های bacterial

با آموختن collocationهای bacterial میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه bacterial در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های avoid

با آموختن collocationهای avoid میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه avoid در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های passage

با آموختن collocationهای passage میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه passage در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.