کالوکیشن های scandal

با آموختن collocationهای scandal میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scandal در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scan

با آموختن collocationهای scan میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scan در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scalp

با آموختن collocationهای scalp میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scalp در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scale

با آموختن collocationهای scale میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scale در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های savings

با آموختن collocationهای savings میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savings در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scienced

با آموختن collocationهای scienced میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scienced در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scientifical

با آموختن collocationهای scientifical میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scientifical در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scientists

با آموختن collocationهای scientists میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scientists در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scissor

با آموختن collocationهای scissor میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scissor در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scolds

با آموختن collocationهای scolds میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scolds در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scopet

با آموختن collocationهای scopet میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scopet در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scopes

با آموختن collocationهای scopes میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scopes در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scoped

با آموختن collocationهای scoped میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scoped در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scorse

با آموختن collocationهای scorse میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scorse در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scores

با آموختن collocationهای scores میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scores در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scorer

با آموختن collocationهای scorer میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scorer در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scored

با آموختن collocationهای scored میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scored در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scorce

با آموختن collocationهای scorce میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scorce در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scorns

با آموختن collocationهای scorns میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scorns در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scorny

با آموختن collocationهای scorny میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scorny در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scowls

با آموختن collocationهای scowls میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scowls در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrambles

با آموختن collocationهای scrambles میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrambles در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrambler

با آموختن collocationهای scrambler میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrambler در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrambled

با آموختن collocationهای scrambled میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrambled در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrapy

با آموختن collocationهای scrapy میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrapy در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrapie

با آموختن collocationهای scrapie میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrapie در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrapes

با آموختن collocationهای scrapes میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrapes در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scraper

با آموختن collocationهای scraper میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scraper در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scraped

با آموختن collocationهای scraped میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scraped در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrae

با آموختن collocationهای scrae میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrae در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scrath

با آموختن collocationهای scrath میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scrath در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های screams

با آموختن collocationهای screams میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه screams در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های screamy

با آموختن collocationهای screamy میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه screamy در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.