کالوکیشن های sophisticatedly

با آموختن collocationهای sophisticatedly میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sophisticatedly در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sniff

با آموختن collocationهای sniff میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sniff در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های snore

با آموختن collocationهای snore میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه snore در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های snow

با آموختن collocationهای snow میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه snow در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های snowfall

با آموختن collocationهای snowfall میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه snowfall در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های snowflake

با آموختن collocationهای snowflake میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه snowflake در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های soccer

با آموختن collocationهای soccer میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه soccer در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sock

با آموختن collocationهای sock میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sock در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های soft

با آموختن collocationهای soft میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه soft در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sophisticate

با آموختن collocationهای sophisticate میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sophisticate در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sombre

با آموختن collocationهای sombre میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sombre در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های soluble

با آموختن collocationهای soluble میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه soluble در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های solitude

با آموختن collocationهای solitude میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه solitude در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های solicitor

با آموختن collocationهای solicitor میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه solicitor در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های solemn

با آموختن collocationهای solemn میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه solemn در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های software

با آموختن collocationهای software میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه software در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sober

با آموختن collocationهای sober میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sober در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sob

با آموختن collocationهای sob میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sob در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های soak

با آموختن collocationهای soak میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه soak در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های snuff

با آموختن collocationهای snuff میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه snuff در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های snort

با آموختن collocationهای snort میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه snort در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های snobbery

با آموختن collocationهای snobbery میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه snobbery در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های snippet

با آموختن collocationهای snippet میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه snippet در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sophisticated

با آموختن collocationهای sophisticated میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sophisticated در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های song

با آموختن collocationهای song میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه song در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های son

با آموختن collocationهای son میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه son در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های solvent

با آموختن collocationهای solvent میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه solvent در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های solve

با آموختن collocationهای solve میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه solve در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های solution

با آموختن collocationهای solution میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه solution در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های solo

با آموختن collocationهای solo میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه solo در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های solidarity

با آموختن collocationهای solidarity میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه solidarity در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های solid

با آموختن collocationهای solid میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه solid در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های solicit

با آموختن collocationهای solicit میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه solicit در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.