کالوکیشن های schola

با آموختن collocationهای schola میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه schola در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scholarships

با آموختن collocationهای scholarships میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scholarships در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های schools

با آموختن collocationهای schools میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه schools در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sciences

با آموختن collocationهای sciences میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sciences در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sauter

با آموختن collocationهای sauter میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sauter در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sausages

با آموختن collocationهای sausages میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sausages در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sausage

با آموختن collocationهای sausage میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sausage در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarf

با آموختن collocationهای scarf میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarf در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scented

با آموختن collocationهای scented میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scented در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های schizophrenia

با آموختن collocationهای schizophrenia میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه schizophrenia در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scheduled

با آموختن collocationهای scheduled میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scheduled در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scepticism

با آموختن collocationهای scepticism میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scepticism در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sceptical

با آموختن collocationهای sceptical میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sceptical در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scenery

با آموختن collocationهای scenery میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scenery در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarlet

با آموختن collocationهای scarlet میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarlet در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarred

با آموختن collocationهای scarred میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarred در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scar

با آموختن collocationهای scar میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scar در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های savior

با آموختن collocationهای savior میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savior در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های savour

با آموختن collocationهای savour میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savour در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های save

با آموختن collocationهای save میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه save در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های savage

با آموختن collocationهای savage میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savage در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های schooling

با آموختن collocationهای schooling میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه schooling در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های school

با آموختن collocationهای school میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه school در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scholarship

با آموختن collocationهای scholarship میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scholarship در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scholar

با آموختن collocationهای scholar میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scholar در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scheme

با آموختن collocationهای scheme میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scheme در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های schedule

با آموختن collocationهای schedule میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه schedule در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scent

با آموختن collocationهای scent میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scent در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scene

با آموختن collocationهای scene میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scene در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scenario

با آموختن collocationهای scenario میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scenario در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarcity

با آموختن collocationهای scarcity میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarcity در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarce

با آموختن collocationهای scarce میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarce در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scapegoat

با آموختن collocationهای scapegoat میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scapegoat در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.