کالوکیشن های silencer

با آموختن collocationهای silencer میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه silencer در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های silenced

با آموختن collocationهای silenced میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه silenced در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های silents

با آموختن collocationهای silents میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه silents در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های silen

با آموختن collocationهای silen میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه silen در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های silhouettes

با آموختن collocationهای silhouettes میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه silhouettes در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های silhouetted

با آموختن collocationهای silhouetted میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه silhouetted در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های silvers

با آموختن collocationهای silvers میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه silvers در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های silvern

با آموختن collocationهای silvern میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه silvern در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های similary

با آموختن collocationهای similary میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه similary در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های simmers

با آموختن collocationهای simmers میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه simmers در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های simplex

با آموختن collocationهای simplex میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه simplex در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های simples

با آموختن collocationهای simples میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه simples در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های simpler

با آموختن collocationهای simpler میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه simpler در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های simpled

با آموختن collocationهای simpled میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه simpled در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های simplifications

با آموختن collocationهای simplifications میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه simplifications در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های simulates

با آموختن collocationهای simulates میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه simulates در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های simulations

با آموختن collocationهای simulations میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه simulations در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sincerer

با آموختن collocationهای sincerer میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sincerer در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sincerity

با آموختن collocationهای sincerity میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sincerity در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های singler

با آموختن collocationهای singler میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه singler در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های singers

با آموختن collocationهای singers میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه singers در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های singsing

با آموختن collocationهای singsing میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه singsing در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های singling

با آموختن collocationهای singling میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه singling در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های singeing

با آموختن collocationهای singeing میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه singeing در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های singles

با آموختن collocationهای singles میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه singles در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های singled

با آموختن collocationهای singled میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه singled در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sirens

با آموختن collocationهای sirens میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sirens در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sireny

با آموختن collocationهای sireny میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sireny در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sirene

با آموختن collocationهای sirene میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sirene در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sisters

با آموختن collocationهای sisters میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sisters در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sistern

با آموختن collocationهای sistern میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sistern در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های situated

با آموختن collocationهای situated میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه situated در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های silly

با آموختن collocationهای silly میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه silly در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.