کالوکیشن های scare

با آموختن collocationهای scare میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scare در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarcer

با آموختن collocationهای scarcer میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarcer در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarcen

با آموختن collocationهای scarcen میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarcen در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarpe

با آموختن collocationهای scarpe میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarpe در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarfe

با آموختن collocationهای scarfe میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarfe در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scares

با آموختن collocationهای scares میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scares در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarer

با آموختن collocationهای scarer میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarer در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarey

با آموختن collocationهای scarey میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarey در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarved

با آموختن collocationهای scarved میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarved در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarted

با آموختن collocationهای scarted میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarted در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarped

با آموختن collocationهای scarped میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarped در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarfed

با آموختن collocationهای scarfed میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarfed در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scared

با آموختن collocationهای scared میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scared در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarfs

با آموختن collocationهای scarfs میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarfs در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarfy

با آموختن collocationهای scarfy میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarfy در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarplet

با آموختن collocationهای scarplet میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarplet در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarlets

با آموختن collocationهای scarlets میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarlets در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scarlety

با آموختن collocationهای scarlety میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scarlety در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scattered

با آموختن collocationهای scattered میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scattered در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scenarios

با آموختن collocationهای scenarios میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scenarios در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scerne

با آموختن collocationهای scerne میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scerne در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scenes

با آموختن collocationهای scenes میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scenes در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scents

با آموختن collocationهای scents میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scents در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sceptics

با آموختن collocationهای sceptics میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sceptics در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sceptic

با آموختن collocationهای sceptic میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sceptic در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های schedules

با آموختن collocationهای schedules میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه schedules در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scheduler

با آموختن collocationهای scheduler میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scheduler در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های schemes

با آموختن collocationهای schemes میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه schemes در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های schemer

با آموختن collocationهای schemer میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه schemer در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های schemed

با آموختن collocationهای schemed میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه schemed در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های schizophrenic

با آموختن collocationهای schizophrenic میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه schizophrenic در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های schizophreniac

با آموختن collocationهای schizophreniac میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه schizophreniac در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scholars

با آموختن collocationهای scholars میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scholars در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.