کالوکیشن های secure

با آموختن collocationهای secure میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه secure در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های secular

با آموختن collocationهای secular میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه secular در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sector

با آموختن collocationهای sector میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sector در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های section

با آموختن collocationهای section میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه section در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های secretary

با آموختن collocationهای secretary میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه secretary در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های secrete

با آموختن collocationهای secrete میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه secrete در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های secrecy

با آموختن collocationهای secrecy میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه secrecy در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sentiments

با آموختن collocationهای sentiments میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sentiments در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sentimento

با آموختن collocationهای sentimento میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sentimento در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های separte

با آموختن collocationهای separte میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه separte در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های separates

با آموختن collocationهای separates میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه separates در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های separated

با آموختن collocationهای separated میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه separated در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های separations

با آموختن collocationهای separations میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه separations در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های september

با آموختن collocationهای september میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه september در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sequels

با آموختن collocationهای sequels میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sequels در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sequences

با آموختن collocationهای sequences میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sequences در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sequenced

با آموختن collocationهای sequenced میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sequenced در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های seqence

با آموختن collocationهای seqence میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه seqence در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های serenes

با آموختن collocationهای serenes میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه serenes در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های serener

با آموختن collocationهای serener میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه serener در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های serened

با آموختن collocationهای serened میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه serened در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sergeants

با آموختن collocationهای sergeants میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sergeants در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sergeanty

با آموختن collocationهای sergeanty میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sergeanty در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های serries

با آموختن collocationهای serries میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه serries در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های serines

با آموختن collocationهای serines میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه serines در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های seres

با آموختن collocationهای seres میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه seres در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های serous

با آموختن collocationهای serous میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه serous در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های serousness

با آموختن collocationهای serousness میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه serousness در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های seriousness

با آموختن collocationهای seriousness میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه seriousness در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های seron

با آموختن collocationهای seron میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه seron در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sermons

با آموختن collocationهای sermons میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sermons در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های sermo

با آموختن collocationهای sermo میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sermo در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های servants

با آموختن collocationهای servants میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه servants در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.