EnglishVocabulary.ir


کالوکیشن های انگلیسی "music"فرد نیتو انگلیسی زبان ( فردی که زبان انگلیسی، زبان مادری اش می باشد) در زمان استفاده از لغت "music" در جمله، از کالوکیشن های "music" ( همایند های "music"، کلمات همنشین "music") استفاده می کند. به همین دلیل هم هست که جمله ی این فرد نیتیو نسبت به زبان آموزی که از کالوکیشن های "music" در گفتار یا نوشتار خود استفاده نمی کند، صحیح، طبیعی تر و همچنین زیباتر بنظر می رسد. در ذیل کالوکیشن های "music" یا همان collocation with music; بصورت کامل همراه با مثال آورده شده است.


music noun

1 arrangement of sounds for singing/playing

ADJ.

beautiful, good, great, wonderful | loud | quiet, soft, sweet
The soft background music made her feel sleepy.
| heavy
Heavy music thundered from the basement.
| light | serious | tonal | atonal, twelve-note | contrapuntal, polyphonic | original | live | recorded, taped | background | piped | band, choral, instrumental, orchestral, symphonic | guitar, keyboard, organ, piano, vocal, etc. | chamber | church, liturgical, religious, sacred | secular | ballet, film, incidental, theme
the incidental music for a radio play
| computer, electronic | Western | traditional | period
Appropriate period music can be played on visits to a historic building.
| experimental | avant-garde, Baroque, classical, contemporary, early, medieval, modern | black, calypso, country, dance, disco, ethnic, folk, gospel, indie, jazz, pop/popular, rap, rave, reggae, rock, soul, underground, world

QUANT.

piece | bar, line

VERB + MUSIC

listen to
Listening to music is a great way to relax.
| hear
She could hear music coming from the upstairs flat.
| make, perform, play
We love to make music as a family.
| play, put on
Put some music on, would you? (= play a CD/cassette)
| turn down/up
Could you turn that music down?
| compose, write | arrange | put/set sth to
Schubert set several poems by Goethe to music.
| create, produce
With the guidance of the conductor, an orchestra creates music and harmonies. The city has produced a lot of good music.
| provide
a beach party with music provided by a local band
| broadcast | record | be into, enjoy, like, love
She's really into rock music.
| get into
He got into music (= became involved in the music business) by chance.

MUSIC + VERB

play
Calypso music played faintly in the distance.
| blare, thunder
disco music blaring out of the open windows of a car
| come, drift
The music was coming from next door.

MUSIC + NOUN

business, industry | scene
Birmingham's live music scene
| world
She is a rising star in the music world.
| press
The album has been praised in the music press.
| charts
The band are number one in the music charts.
| festival | appreciation | fan, lover | critic, director, teacher
the choir's music director
| group | centre
We bought a new television and music centre at the weekend.
| video | room

PREP.

to (the) ~
to dance to the music

PHRASES

in time to (the) music
They did their exercises in time to the music.
| music and song
an evening of Scottish music and song
| the sound of music
The sound of pop music drifted through the open window.
| a style of music, taste in music
Her taste in music was wide.
| words and music
He made up the words and music for the song.
More information about SUBJECT
SUBJECT:

of study do, read, study ~ do ~
is more commonly used with school subjects (but may also be used with university subjects): She did maths, physics and chemistry at school.

study ~
is used with both school and university subjects: He studied German at school. She went on to study mathematics at university.

read ~
is only used with university subjects and is quite formal: She was educated privately and at Pembroke College, where she read classics.

lecture in, teach ~
He taught music at a school in Edinburgh.

Other verbs used with subject can also be used with particular subjects of study: Half the students take geography at A level. We offer accounting as a subsidiary course.

~ degree, a degree/diploma in ~
a law degree a higher diploma in fine art

~ class, course, lecture, lesson
The genetics lectures are on a different campus.

~ department, a/the department of ~
All enquiries should be made to the Department of Architecture.

~ graduate, student, undergraduate
Some architecture graduates gain further qualifications in specialist fields.

~ lecturer, teacher, tutor
He's an English teacher at Highland Road School.

~ professor, (a) professor of ~
She's professor of linguistics at the University of Wales.

the study of ~
The study of philosophy helps you to think critically.

in ~
He got As in history and art.

(for more verbs and nouns)

2 written signs that represent musical sounds

ADJ.

printed, sheet

QUANT.

bar, line, sheet

VERB + MUSIC

read
Can you read music?

MUSIC + NOUN

score | stand
Put your music on the music stand.
| publisher, publishing

PREP.

~ for
music for piano, cello and voice

PHRASES

play/sing, etc. with/without (the) music
کالوکیشن های مرتبط با music در زبان انگلیسی

کالوکیشن های musical کالوکیشن های musician کالوکیشن های Muslim کالوکیشن های mustard کالوکیشن های mutation کالوکیشن های muted کالوکیشن های mutilate کالوکیشن های mutiny کالوکیشن های mutter کالوکیشن های mystery

نکاتی در خصوص کالوکیشن (همایند یا کلمات همنشین) "music" در انگلیسی


نکته 1- وقتی دو یا چند کلمه بارها در کنار "music" به کار می روند، آن‌ها را کالوکیشن "music" در انگلیسی (Collocation "music") یکدیگر می نامند. کالوکیشن "music" در فارسی به همایند و «کلمه‌هایی که با "music" می‌آیند.» ترجمه شده است.

فرض کنید کسی که فارسی زبان نیست به کمک یک واژه‌نامه با زبان فارسی آشنا شود. او معنی کلمه‌ی زمین و معنی خوردن را می‌فهمد. اما قاعدتاً تا زمانی که زمین خوردن را نبیند، نمی‌تواند تصور کند که چنین ترکیبی در زبان ما استفاده می‌شود و به معنای خوردن زمین نیست. جالب این‌جاست که وقتی هم زمین خوردن را یاد بگیرد،‌ احتمالاً با شنیدن واژه‌ی زمین خوار گمراه خواهد شد. چون فکر می‌کند زمین‌خوار کسی است که مدام زمین را می خورد. او حتی اگر گوشت‌خوار و گیاه‌خوار را هم بداند باز نمی‌تواند بین معنای آن‌ها و ترکیب زمین‌ خوار ارتباط خاصی برقرار کند.

اگر این واژه‌ها برای ما عادی است به این علت است که بارها زمین خوردن را شنیده‌ایم و خوانده‌ایم و به کار برده‌ایم. زمین خوار برای ما واژه‌ی کاملاً متفاوتی است و به هیچ وجه در ذهن ما کوچک‌ترین ارتباط معنایی با زمین خوردن ندارد. همین مسئله در زبان انگلیسی هم وجود دارد.

مثال‌ها زیادند. اما برای کسی که آشنایی چندانی با زبان انگلیسی ندارد، ممکن است برای بیان باراش شدید به انگلیسی Heavy rain و Strong rain هر دو درست به نظر برسند. یا اینکه نتواند به سادگی حدس بزند که قهوه‌ی سنگین را باید Bitter coffee بنامد یا Heavy coffee یا Strong coffee.


نکته 2- دقت داشته باشید که کالوکیشن های "music" محدود به حروف اضافه یا محدود به اصطلاحات یا ضرب‌المثل‌ها نیست. هر ترکیبی از واژه‌ها که بارها با "music" و یا در کنار "music" به کار می‌روند یک کالوکیشن "music" را تشکیل می‌دهند.


اهمیت یادگیری کالوکیشن های "music"

چرا یادگیری کالوکیشن های "music" در زبان انگلیسی از اهمیت والایی برخوردار است؟

چون با یادگیری کالوکیشن ها، همایند یا کلمات هم نشین "music"، زبان شما طبیعی تر و قابل فهم تر می شود؛ در هنگام صحبت کردن به انگلیسی روش های متنوع و غنی تری برای بیان نظرخود خواهید داشت و در نهایت، برای ذهن زبان آموز راحت ترین روش یادگیری لغت "music"، استفاده از آن در گروه کلمات یا همان کالوکیشن های "music" می باشد.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

نحوه یادگیری کالوکیشن های انگلیسی "music"

1- کالوکیشن های "music" را یاد بگیرید و سعی کنید هنگام شنیدن یا خواندن، آن ها را بیابید.

2- کلمات هم نشین "music" را به صورت یک کلمه ی واحد در نظر بگیرید. مثلا عبارت “strongly support” را به صورت یک کلمه یادگرفته و به خاطر بسپارید، نه به صورت “strongly” + “support”

3- وقتی در مسیر یادگیری زبان انگلیسی، کلمه ی جدیدی فرا میگیرید، سعی کنید کالوکیشن های آن کلمه در زبان انگلیسی را پیدا کنید و در دفترچه خود یادداشت کنید.

4- هرچه بیشتر بخوانید، بهتر است. خواندن راهی عالی برای یادگیری لغات و کالوکیشن های "music" می باشد.

5- لغات و کالوکیشن های جدیدی که فرا گرفته اید را دائما مرور کنید و استفاده از کالوکیشن های "music" را در جمله های مختلف تمرین کنید.

6- همانطور که در مورد یادگیری لغات همواره تأکید می شود، همایند یا collocationهای "music" را نیز در دسته بندی هایی که فکر میکنید برای شما مفیدتر است بیاموزید. مثلاً ترکیب ها و همایندهای مربوط به یک موضوع (زمانها، اعداد، آب و هوا، پول، خانواده، و …)

7- می‌توانیم سریعتر، طبیعی‌تر و بدون ترجمه کلمه به کلمه ( یعنی با استفاده از کالوکیشن‌ها) بنویسیم و صحبت کنیم. منظور از طبیعی صحبت کردن، استفاده از ترکیباتی هست که خود انگلیسی‌زبان ها استفاده می‌کنند؛ نه کلمات دیگری که ممکن است به ذهن ما برسد (مانند strong tea به جای powerful tea یا have a shower به جای go to shower).

8- یکی از دشواری‌های شنیدن در انگلیسی این است که کلمات انگلیسی وقتی پشت سر هم تلفظ می‌شوند، غالباً به هم می‌چسبند. درنتیجه بین کلمات مکث نخواهیم داشت تا بتوانیم کلمات را جداگانه بشنویم و تشخیص دهیم. به همین دلیل، شنیدن تلفظ کالوکیشن‌ها و آشنا بودن با آن، مهارت شنیداری ما را تقویت می‌کند. وقتی صدای /raɪtənoʊte/ را می‌شنویم می‌دانیم عبارت write a note تلفظ شده است (raɪt ə noʊe).

9- بعد از بلد بودن تعداد زیادی کالوکیشن برای "music"، کوچکترین واحد اولیه برای خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن، کالوکیشن "music" خواهد بود، نه لغت "music". یعنی ما درگیر تک تک کلمات نخواهیم بود. به جای آن، با یک تلاش و ارجاع به حافظه، ترکیبی از کلمات رایج را استخراج خواهیم کرد. همچنین غالباً درگیر چیدن کلمات در کنار هم نخواهیم بود بلکه به سرعت، ترکیبی از کلمات را بیان خواهیم کرد.


پس تکرار می‌کنیم: هر چقدر کالوکیشن‌های بیشتری برای "music" بلد باشیم، سریعتر، مطمئن‌تر، روان‌تر و مسلط تر به زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول کالوکیشن های music

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص کالوکیشن، همایند یا کلمات همنشین music در زبان انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


کالوکیشن "music" به دو یا چند کلمه گفته می‌شود که با "music" استفاده می‌شوند بطوری که بین آنها ارتباط معنایی وجود دارد. در واقع ارتباط بین این کلمات براساس استفاده و هم‌نشینی آنها در متون مختلف می‌باشد. این ترکیبات برای گویندگان و شنوندگان زبان مادری کاملا طبیعی به نظر می‌رسند.

دانستن کالوکیشن‌های رایج "music"، علاوه بر چهار مهارت اصلی مربوط به زبان (خواندن، شنیدن، نوشتن، صحبت کردن)، حتی هنگام ترجمه بین انگلیسی و فارسی هم مفید است. چون به جای ترجمه تحت‌الفظی و کلمه به کلمه جمله با "music"، کالوکیشن‌ها و ترکیبات را ترجمه خواهیم کرد و در نتیجه ترجمه روان‌تر و قابل‌فهم‌تری خواهیم داشت. یک فایده دیگر بلد بودن کالوکیشن "music" مربوط به کاهش احتمال فراموشی لغت "music" است. وقتی کلمه جدید "music" را همراه با کلمات مرتبط دیگری یاد می‌گیریم، بین کلمه "music" و سایر کلمات یک ارتباط شکل می‌گیرد. این ارتباط، احتمال فراموشی را کم می‌کند و سرعت به یادآوری آن عبارت را بیشتر می‌کند. چون ممکن است با به یادآوردن هر کدام از کلمات آن عبارت، کل عبارت را به خاطر بیاوریم.

1- کالوکیشن های "music" را یاد بگیرید و سعی کنید هنگام شنیدن یا خواندن، آن ها را بیابید. 2- کلمات هم نشین "music" را به صورت یک کلمه ی واحد در نظر بگیرید. مثلا عبارت “strongly support” را به صورت یک کلمه یادگرفته و به خاطر بسپارید، نه به صورت “strongly” + “support” و ...


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان