EnglishVocabulary.ir


کالوکیشن های انگلیسی "look"فرد نیتو انگلیسی زبان ( فردی که زبان انگلیسی، زبان مادری اش می باشد) در زمان استفاده از لغت "look" در جمله، از کالوکیشن های "look" ( همایند های "look"، کلمات همنشین "look") استفاده می کند. به همین دلیل هم هست که جمله ی این فرد نیتیو نسبت به زبان آموزی که از کالوکیشن های "look" در گفتار یا نوشتار خود استفاده نمی کند، صحیح، طبیعی تر و همچنین زیباتر بنظر می رسد. در ذیل کالوکیشن های "look" یا همان collocation with look; بصورت کامل همراه با مثال آورده شده است.


look noun

1 act of looking at/considering sth

ADJ.

little | brief, cursory, quick | leisurely | careful, close
Take a closer look at it.
| furtive
I had a furtive look in her bag when her back was turned.
| overall
We need to take an overall look at the situation.
| nostalgic
The book takes a nostalgic look at the golden age of the railway.
| critical, hard, honest, radical, realistic, serious, uncompromising
You should take a long, hard look at your reasons for wanting to join the army.
| humorous, light-hearted
The book takes a humorous look at parenthood.
| fresh
I think it's time to take a fresh look at our sales techniques.

VERB + LOOK

have, take | get
Did you get a look at his new car?
| sneak, steal

PREP.

~ at
I managed to steal a look at the exam paper.
| ~ in/into
She couldn't resist a quick look in the mirror.
| ~ out of
Have a look out of the window and see who's at the door.
| ~ through
I had a brief look through the report before the meeting.
| ~ towards
The book concludes with a look towards the future.

PHRASES

without a backward look
She walked out of the door without a backward look.

2 exploring/looking for sth

ADJ.

good | little, quick

VERB + LOOK

have

PREP.

~ around/round
We had a good look around the old town on
glazed, unfocused, vacant | wild
The man had a wild look in his eyes.
| funny, odd, strange
He gave me a funny look.
| curious, meaningful, puzzled, quizzical, searching, speculative, thoughtful | knowing, shrewd | penetrating, piercing | earnest, intense, intent, steady | bold, challenging | smug, triumphant | mischievous, wicked | amused, wry | innocent | coy, shy | compassionate, loving | grateful | apologetic | appealing, despairing, desperate, frantic | hungry

VERB + LOOK

have | cast (sb), dart (sb), give (sb), shoot (sb), throw (sb) | get
I got a black look from Amy.
| exchange
They exchanged meaningful looks.

PREP.

~ from
A withering look from his wife silenced him.
| ~ of
He darted her a look of contempt.

PHRASES

a … look in sb's eyes/on sb's face
She had a puzzled look in her eyes. He opened the door with a scornful look on his face.
| take that ( … ) look off your face
Take that smug look off your face before I slap you!

4 sb/sth's appearance

ADJ.

overall
the overall look of the house
| professional
Use high-quality paper to give your CV a more professional look.
| youthful

VERB + LOOK

have | like
I didn't like the look of the salad so I didn't touch it.

PREP.

by/from the ~ of sb/sth
Joe isn't getting much sleep from the look of him. By the looks of the first day of our holiday.
| ~ for
I had a look for websites on Egyptian music, but didn't find anything.it, someone's already staying in

3 expression on sb's face

ADJ.

angry, black, dark, dirty, exasperated, fierce, furious, harsh, irritated, murderous, reproachful, savage, scathing, scornful, severe, sharp, withering
She threw him a dirty look.
| cold, cool, dry, frosty, steely | disgusted | pained | baleful, forbidding | glum, grim, hangdog | suspicious, wary | cautious | sideways | guilty, sheepish, shifty
The guilty look on his face told us all we needed to know.
| apprehensive, anxious, doubtful, worried
They had worried looks on their faces.
| sad | blank, dazed, distant, faraway,
this room.
| ~ about
He still had a youthful look about him.
| ~ of
a fabric with the look of silk

5 looks: sb's attractiveness

ADJ.

good | striking | classic
He had classic good looks.
| boyish, clean-cut, youthful | craggy

VERB + LOOK

have | lose
She's lost her looks.

6 fashion/style

ADJ.

latest, new | casual | classic | sophisticated | individual

VERB + LOOK

have | give sb/sth
They've given the place a completely new look this year.

LOOK + VERB

be/come back in (fashion), go out (of fashion)
The classic look never goes out of fashion.
کالوکیشن های مرتبط با look در زبان انگلیسی

کالوکیشن های loop کالوکیشن های loophole کالوکیشن های loose کالوکیشن های lord کالوکیشن های lorry کالوکیشن های lose کالوکیشن های loser کالوکیشن های loss کالوکیشن های lost کالوکیشن های lot

نکاتی در خصوص کالوکیشن (همایند یا کلمات همنشین) "look" در انگلیسی


نکته 1- وقتی دو یا چند کلمه بارها در کنار "look" به کار می روند، آن‌ها را کالوکیشن "look" در انگلیسی (Collocation "look") یکدیگر می نامند. کالوکیشن "look" در فارسی به همایند و «کلمه‌هایی که با "look" می‌آیند.» ترجمه شده است.

فرض کنید کسی که فارسی زبان نیست به کمک یک واژه‌نامه با زبان فارسی آشنا شود. او معنی کلمه‌ی زمین و معنی خوردن را می‌فهمد. اما قاعدتاً تا زمانی که زمین خوردن را نبیند، نمی‌تواند تصور کند که چنین ترکیبی در زبان ما استفاده می‌شود و به معنای خوردن زمین نیست. جالب این‌جاست که وقتی هم زمین خوردن را یاد بگیرد،‌ احتمالاً با شنیدن واژه‌ی زمین خوار گمراه خواهد شد. چون فکر می‌کند زمین‌خوار کسی است که مدام زمین را می خورد. او حتی اگر گوشت‌خوار و گیاه‌خوار را هم بداند باز نمی‌تواند بین معنای آن‌ها و ترکیب زمین‌ خوار ارتباط خاصی برقرار کند.

اگر این واژه‌ها برای ما عادی است به این علت است که بارها زمین خوردن را شنیده‌ایم و خوانده‌ایم و به کار برده‌ایم. زمین خوار برای ما واژه‌ی کاملاً متفاوتی است و به هیچ وجه در ذهن ما کوچک‌ترین ارتباط معنایی با زمین خوردن ندارد. همین مسئله در زبان انگلیسی هم وجود دارد.

مثال‌ها زیادند. اما برای کسی که آشنایی چندانی با زبان انگلیسی ندارد، ممکن است برای بیان باراش شدید به انگلیسی Heavy rain و Strong rain هر دو درست به نظر برسند. یا اینکه نتواند به سادگی حدس بزند که قهوه‌ی سنگین را باید Bitter coffee بنامد یا Heavy coffee یا Strong coffee.


نکته 2- دقت داشته باشید که کالوکیشن های "look" محدود به حروف اضافه یا محدود به اصطلاحات یا ضرب‌المثل‌ها نیست. هر ترکیبی از واژه‌ها که بارها با "look" و یا در کنار "look" به کار می‌روند یک کالوکیشن "look" را تشکیل می‌دهند.


اهمیت یادگیری کالوکیشن های "look"

چرا یادگیری کالوکیشن های "look" در زبان انگلیسی از اهمیت والایی برخوردار است؟

چون با یادگیری کالوکیشن ها، همایند یا کلمات هم نشین "look"، زبان شما طبیعی تر و قابل فهم تر می شود؛ در هنگام صحبت کردن به انگلیسی روش های متنوع و غنی تری برای بیان نظرخود خواهید داشت و در نهایت، برای ذهن زبان آموز راحت ترین روش یادگیری لغت "look"، استفاده از آن در گروه کلمات یا همان کالوکیشن های "look" می باشد.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

نحوه یادگیری کالوکیشن های انگلیسی "look"

1- کالوکیشن های "look" را یاد بگیرید و سعی کنید هنگام شنیدن یا خواندن، آن ها را بیابید.

2- کلمات هم نشین "look" را به صورت یک کلمه ی واحد در نظر بگیرید. مثلا عبارت “strongly support” را به صورت یک کلمه یادگرفته و به خاطر بسپارید، نه به صورت “strongly” + “support”

3- وقتی در مسیر یادگیری زبان انگلیسی، کلمه ی جدیدی فرا میگیرید، سعی کنید کالوکیشن های آن کلمه در زبان انگلیسی را پیدا کنید و در دفترچه خود یادداشت کنید.

4- هرچه بیشتر بخوانید، بهتر است. خواندن راهی عالی برای یادگیری لغات و کالوکیشن های "look" می باشد.

5- لغات و کالوکیشن های جدیدی که فرا گرفته اید را دائما مرور کنید و استفاده از کالوکیشن های "look" را در جمله های مختلف تمرین کنید.

6- همانطور که در مورد یادگیری لغات همواره تأکید می شود، همایند یا collocationهای "look" را نیز در دسته بندی هایی که فکر میکنید برای شما مفیدتر است بیاموزید. مثلاً ترکیب ها و همایندهای مربوط به یک موضوع (زمانها، اعداد، آب و هوا، پول، خانواده، و …)

7- می‌توانیم سریعتر، طبیعی‌تر و بدون ترجمه کلمه به کلمه ( یعنی با استفاده از کالوکیشن‌ها) بنویسیم و صحبت کنیم. منظور از طبیعی صحبت کردن، استفاده از ترکیباتی هست که خود انگلیسی‌زبان ها استفاده می‌کنند؛ نه کلمات دیگری که ممکن است به ذهن ما برسد (مانند strong tea به جای powerful tea یا have a shower به جای go to shower).

8- یکی از دشواری‌های شنیدن در انگلیسی این است که کلمات انگلیسی وقتی پشت سر هم تلفظ می‌شوند، غالباً به هم می‌چسبند. درنتیجه بین کلمات مکث نخواهیم داشت تا بتوانیم کلمات را جداگانه بشنویم و تشخیص دهیم. به همین دلیل، شنیدن تلفظ کالوکیشن‌ها و آشنا بودن با آن، مهارت شنیداری ما را تقویت می‌کند. وقتی صدای /raɪtənoʊte/ را می‌شنویم می‌دانیم عبارت write a note تلفظ شده است (raɪt ə noʊe).

9- بعد از بلد بودن تعداد زیادی کالوکیشن برای "look"، کوچکترین واحد اولیه برای خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن، کالوکیشن "look" خواهد بود، نه لغت "look". یعنی ما درگیر تک تک کلمات نخواهیم بود. به جای آن، با یک تلاش و ارجاع به حافظه، ترکیبی از کلمات رایج را استخراج خواهیم کرد. همچنین غالباً درگیر چیدن کلمات در کنار هم نخواهیم بود بلکه به سرعت، ترکیبی از کلمات را بیان خواهیم کرد.


پس تکرار می‌کنیم: هر چقدر کالوکیشن‌های بیشتری برای "look" بلد باشیم، سریعتر، مطمئن‌تر، روان‌تر و مسلط تر به زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول کالوکیشن های look

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص کالوکیشن، همایند یا کلمات همنشین look در زبان انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


کالوکیشن "look" به دو یا چند کلمه گفته می‌شود که با "look" استفاده می‌شوند بطوری که بین آنها ارتباط معنایی وجود دارد. در واقع ارتباط بین این کلمات براساس استفاده و هم‌نشینی آنها در متون مختلف می‌باشد. این ترکیبات برای گویندگان و شنوندگان زبان مادری کاملا طبیعی به نظر می‌رسند.

دانستن کالوکیشن‌های رایج "look"، علاوه بر چهار مهارت اصلی مربوط به زبان (خواندن، شنیدن، نوشتن، صحبت کردن)، حتی هنگام ترجمه بین انگلیسی و فارسی هم مفید است. چون به جای ترجمه تحت‌الفظی و کلمه به کلمه جمله با "look"، کالوکیشن‌ها و ترکیبات را ترجمه خواهیم کرد و در نتیجه ترجمه روان‌تر و قابل‌فهم‌تری خواهیم داشت. یک فایده دیگر بلد بودن کالوکیشن "look" مربوط به کاهش احتمال فراموشی لغت "look" است. وقتی کلمه جدید "look" را همراه با کلمات مرتبط دیگری یاد می‌گیریم، بین کلمه "look" و سایر کلمات یک ارتباط شکل می‌گیرد. این ارتباط، احتمال فراموشی را کم می‌کند و سرعت به یادآوری آن عبارت را بیشتر می‌کند. چون ممکن است با به یادآوردن هر کدام از کلمات آن عبارت، کل عبارت را به خاطر بیاوریم.

1- کالوکیشن های "look" را یاد بگیرید و سعی کنید هنگام شنیدن یا خواندن، آن ها را بیابید. 2- کلمات هم نشین "look" را به صورت یک کلمه ی واحد در نظر بگیرید. مثلا عبارت “strongly support” را به صورت یک کلمه یادگرفته و به خاطر بسپارید، نه به صورت “strongly” + “support” و ...


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان