EnglishVocabulary.ir


کالوکیشن های انگلیسی "effect"فرد نیتو انگلیسی زبان ( فردی که زبان انگلیسی، زبان مادری اش می باشد) در زمان استفاده از لغت "effect" در جمله، از کالوکیشن های "effect" ( همایند های "effect"، کلمات همنشین "effect") استفاده می کند. به همین دلیل هم هست که جمله ی این فرد نیتیو نسبت به زبان آموزی که از کالوکیشن های "effect" در گفتار یا نوشتار خود استفاده نمی کند، صحیح، طبیعی تر و همچنین زیباتر بنظر می رسد. در ذیل کالوکیشن های "effect" یا همان collocation with effect; بصورت کامل همراه با مثال آورده شده است.


effect noun

1 change that is caused by sth

ADJ.

decisive, dramatic, far-reaching, important, marked, powerful, profound, significant, strong | marginal, minimal, modest, negligible | chief, main, major, principal | full
The full effects of the new tax have not yet been felt.
| apparent, appreciable, detectable, discernible, measurable, noticeable, visible | likely, possible, potential, predictable, probable | subtle | disproportionate | residual | adverse, catastrophic, crippling, damaging, debilitating, deleterious, destructive, detrimental, devastating, disastrous, harmful, ill, negative, serious, traumatic, undesirable, unfortunate
the crippling effect of sanctions on the economy He didn't seem to have suffered any ill effects from his fall.
| beneficial, positive, salutary | the desired
We had problems with mosquitoes, but this spray had the desired effect.
| magical, remarkable
Giving up smoking had a magical effect on his stamina.
| immediate | direct, indirect | short-term | lasting, long-term, permanent | domino, knock-on, ripple, spin-off
Any delay in delivery of materials will have a knock-on effect throughout the production process. (see also
side effect| practical | aggregate, combined, cumulative, net, overall | qualitative, quantitative | cohesive | divisive | deterrent, disincentive
) The deterrent effect of the death penalty has long been questioned. Heavy taxation has a disincentive effect.
| calming, hypnotic, soothing, soporific | curative, restorative, therapeutic | placebo | inflationary | corrosive | greenhouse
policies to reduce emissions of gases which cause the greenhouse effect

VERB + EFFECT

bring about, exert, have, produce
The drug exerts a powerful effect on the brain.
| take
The medicine started to take effect after a few minutes.
| feel, experience, suffer (from)
Women feel the effects of alcohol more quickly than men.
| recover from | observe | show | assess, determine, estimate, examine, measure, study | ameliorate, cushion, lessen, minimize, mitigate, reduce, soften
to minimize the effects of economic change
| cancel out | counter, counteract, offset | compound, magnify, maximize | avoid | aim at
That is precisely the effect I was aiming at.
| be worried about, fear | underestimate | ignore

EFFECT + VERB

spread | last | wear off
How soon will the effects of the drug wear off?

PREP.

in ~
The border closure meant, in effect, that no trade took place between the countries.
| to this/that ~
They told us to go away, or words to that effect.
| with … ~
The plague struck London again with devastating effect.
| ~ on/upon
The dry weather had an adverse effect on the potato crops.

PHRASES

cause and effect
key historical concepts such as cause and effect
| to little/no effect
The air-conditioning came on, to little effect.

2 use of an official rule/plan, etc.

ADJ.

immediate

VERB + EFFECT

come into
The new regulations come into effect next month.
| bring sth into, put sth into
The recommendations will soon be put into effect.

PREP.

in ~
Some laws from the eighteenth century are still in effect.
| with ~
The bank has cut interest rates with immediate effect.

3 impression that a speaker/book/film, etc. gives

ADJ.

dramatic, startling, striking, stunning | maximum, optimum | the desired
I found that by adding white I could achieve the desired effect.
| overall
The overall effect of the painting is overwhelming.

VERB + EFFECT

give (sth), have
The stage lighting gives the effect of a moonlit scene.
| achieve, create | enhance, heighten
The dramatic effect was heightened by her black dress and dead white face.
| mar, spoil

PREP.

for … ~
‘You know why I'm here?’ Doug paused for maximum effect.
| to … ~
She uses animal sounds to startling effect in her music.

4 techniques used when making sth

ADJ.

special | cinematic | audio, sound | optical, visual | lighting | elaborate | digital
کالوکیشن های مرتبط با effect در زبان انگلیسی

کالوکیشن های effective کالوکیشن های effectiveness کالوکیشن های efficiency کالوکیشن های efficient کالوکیشن های effort کالوکیشن های effortless کالوکیشن های egg کالوکیشن های ego کالوکیشن های eject کالوکیشن های elaborate

نکاتی در خصوص کالوکیشن (همایند یا کلمات همنشین) "effect" در انگلیسی


نکته 1- وقتی دو یا چند کلمه بارها در کنار "effect" به کار می روند، آن‌ها را کالوکیشن "effect" در انگلیسی (Collocation "effect") یکدیگر می نامند. کالوکیشن "effect" در فارسی به همایند و «کلمه‌هایی که با "effect" می‌آیند.» ترجمه شده است.

فرض کنید کسی که فارسی زبان نیست به کمک یک واژه‌نامه با زبان فارسی آشنا شود. او معنی کلمه‌ی زمین و معنی خوردن را می‌فهمد. اما قاعدتاً تا زمانی که زمین خوردن را نبیند، نمی‌تواند تصور کند که چنین ترکیبی در زبان ما استفاده می‌شود و به معنای خوردن زمین نیست. جالب این‌جاست که وقتی هم زمین خوردن را یاد بگیرد،‌ احتمالاً با شنیدن واژه‌ی زمین خوار گمراه خواهد شد. چون فکر می‌کند زمین‌خوار کسی است که مدام زمین را می خورد. او حتی اگر گوشت‌خوار و گیاه‌خوار را هم بداند باز نمی‌تواند بین معنای آن‌ها و ترکیب زمین‌ خوار ارتباط خاصی برقرار کند.

اگر این واژه‌ها برای ما عادی است به این علت است که بارها زمین خوردن را شنیده‌ایم و خوانده‌ایم و به کار برده‌ایم. زمین خوار برای ما واژه‌ی کاملاً متفاوتی است و به هیچ وجه در ذهن ما کوچک‌ترین ارتباط معنایی با زمین خوردن ندارد. همین مسئله در زبان انگلیسی هم وجود دارد.

مثال‌ها زیادند. اما برای کسی که آشنایی چندانی با زبان انگلیسی ندارد، ممکن است برای بیان باراش شدید به انگلیسی Heavy rain و Strong rain هر دو درست به نظر برسند. یا اینکه نتواند به سادگی حدس بزند که قهوه‌ی سنگین را باید Bitter coffee بنامد یا Heavy coffee یا Strong coffee.


نکته 2- دقت داشته باشید که کالوکیشن های "effect" محدود به حروف اضافه یا محدود به اصطلاحات یا ضرب‌المثل‌ها نیست. هر ترکیبی از واژه‌ها که بارها با "effect" و یا در کنار "effect" به کار می‌روند یک کالوکیشن "effect" را تشکیل می‌دهند.


اهمیت یادگیری کالوکیشن های "effect"

چرا یادگیری کالوکیشن های "effect" در زبان انگلیسی از اهمیت والایی برخوردار است؟

چون با یادگیری کالوکیشن ها، همایند یا کلمات هم نشین "effect"، زبان شما طبیعی تر و قابل فهم تر می شود؛ در هنگام صحبت کردن به انگلیسی روش های متنوع و غنی تری برای بیان نظرخود خواهید داشت و در نهایت، برای ذهن زبان آموز راحت ترین روش یادگیری لغت "effect"، استفاده از آن در گروه کلمات یا همان کالوکیشن های "effect" می باشد.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

نحوه یادگیری کالوکیشن های انگلیسی "effect"

1- کالوکیشن های "effect" را یاد بگیرید و سعی کنید هنگام شنیدن یا خواندن، آن ها را بیابید.

2- کلمات هم نشین "effect" را به صورت یک کلمه ی واحد در نظر بگیرید. مثلا عبارت “strongly support” را به صورت یک کلمه یادگرفته و به خاطر بسپارید، نه به صورت “strongly” + “support”

3- وقتی در مسیر یادگیری زبان انگلیسی، کلمه ی جدیدی فرا میگیرید، سعی کنید کالوکیشن های آن کلمه در زبان انگلیسی را پیدا کنید و در دفترچه خود یادداشت کنید.

4- هرچه بیشتر بخوانید، بهتر است. خواندن راهی عالی برای یادگیری لغات و کالوکیشن های "effect" می باشد.

5- لغات و کالوکیشن های جدیدی که فرا گرفته اید را دائما مرور کنید و استفاده از کالوکیشن های "effect" را در جمله های مختلف تمرین کنید.

6- همانطور که در مورد یادگیری لغات همواره تأکید می شود، همایند یا collocationهای "effect" را نیز در دسته بندی هایی که فکر میکنید برای شما مفیدتر است بیاموزید. مثلاً ترکیب ها و همایندهای مربوط به یک موضوع (زمانها، اعداد، آب و هوا، پول، خانواده، و …)

7- می‌توانیم سریعتر، طبیعی‌تر و بدون ترجمه کلمه به کلمه ( یعنی با استفاده از کالوکیشن‌ها) بنویسیم و صحبت کنیم. منظور از طبیعی صحبت کردن، استفاده از ترکیباتی هست که خود انگلیسی‌زبان ها استفاده می‌کنند؛ نه کلمات دیگری که ممکن است به ذهن ما برسد (مانند strong tea به جای powerful tea یا have a shower به جای go to shower).

8- یکی از دشواری‌های شنیدن در انگلیسی این است که کلمات انگلیسی وقتی پشت سر هم تلفظ می‌شوند، غالباً به هم می‌چسبند. درنتیجه بین کلمات مکث نخواهیم داشت تا بتوانیم کلمات را جداگانه بشنویم و تشخیص دهیم. به همین دلیل، شنیدن تلفظ کالوکیشن‌ها و آشنا بودن با آن، مهارت شنیداری ما را تقویت می‌کند. وقتی صدای /raɪtənoʊte/ را می‌شنویم می‌دانیم عبارت write a note تلفظ شده است (raɪt ə noʊe).

9- بعد از بلد بودن تعداد زیادی کالوکیشن برای "effect"، کوچکترین واحد اولیه برای خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن، کالوکیشن "effect" خواهد بود، نه لغت "effect". یعنی ما درگیر تک تک کلمات نخواهیم بود. به جای آن، با یک تلاش و ارجاع به حافظه، ترکیبی از کلمات رایج را استخراج خواهیم کرد. همچنین غالباً درگیر چیدن کلمات در کنار هم نخواهیم بود بلکه به سرعت، ترکیبی از کلمات را بیان خواهیم کرد.


پس تکرار می‌کنیم: هر چقدر کالوکیشن‌های بیشتری برای "effect" بلد باشیم، سریعتر، مطمئن‌تر، روان‌تر و مسلط تر به زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول کالوکیشن های effect

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص کالوکیشن، همایند یا کلمات همنشین effect در زبان انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


کالوکیشن "effect" به دو یا چند کلمه گفته می‌شود که با "effect" استفاده می‌شوند بطوری که بین آنها ارتباط معنایی وجود دارد. در واقع ارتباط بین این کلمات براساس استفاده و هم‌نشینی آنها در متون مختلف می‌باشد. این ترکیبات برای گویندگان و شنوندگان زبان مادری کاملا طبیعی به نظر می‌رسند.

دانستن کالوکیشن‌های رایج "effect"، علاوه بر چهار مهارت اصلی مربوط به زبان (خواندن، شنیدن، نوشتن، صحبت کردن)، حتی هنگام ترجمه بین انگلیسی و فارسی هم مفید است. چون به جای ترجمه تحت‌الفظی و کلمه به کلمه جمله با "effect"، کالوکیشن‌ها و ترکیبات را ترجمه خواهیم کرد و در نتیجه ترجمه روان‌تر و قابل‌فهم‌تری خواهیم داشت. یک فایده دیگر بلد بودن کالوکیشن "effect" مربوط به کاهش احتمال فراموشی لغت "effect" است. وقتی کلمه جدید "effect" را همراه با کلمات مرتبط دیگری یاد می‌گیریم، بین کلمه "effect" و سایر کلمات یک ارتباط شکل می‌گیرد. این ارتباط، احتمال فراموشی را کم می‌کند و سرعت به یادآوری آن عبارت را بیشتر می‌کند. چون ممکن است با به یادآوردن هر کدام از کلمات آن عبارت، کل عبارت را به خاطر بیاوریم.

1- کالوکیشن های "effect" را یاد بگیرید و سعی کنید هنگام شنیدن یا خواندن، آن ها را بیابید. 2- کلمات هم نشین "effect" را به صورت یک کلمه ی واحد در نظر بگیرید. مثلا عبارت “strongly support” را به صورت یک کلمه یادگرفته و به خاطر بسپارید، نه به صورت “strongly” + “support” و ...


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان