کالوکیشن های craftsmanship

کالوکیشن های Collocations with craftsmanship

همایند یا کالوکیشن های craftsmanship اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با craftsmanship می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای craftsmanship را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای craftsmanship شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه craftsmanship در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های craftsmanship را راحت تر از خود کلمه تکی craftsmanship به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی craftsmanship توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه craftsmanship نمائید.

تمام کالوکیشن های craftsmanship به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

craftsmanship noun

ADJ.

exquisite, fine, skilled, superb
We admired the superb craftsmanship of the furniture.

PREP.

with ~
bowls made with exquisite craftsmanship

PHRASES

standard of craftsmanship
a very high standard of craftsmanship

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های craftsmanship

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی craftsmanship به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی craftsmanship به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های craftsmanship سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های craftsmanship می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی