EnglishVocabulary.ir


کالوکیشن های انگلیسی "change"فرد نیتو انگلیسی زبان ( فردی که زبان انگلیسی، زبان مادری اش می باشد) در زمان استفاده از لغت "change" در جمله، از کالوکیشن های "change" ( همایند های "change"، کلمات همنشین "change") استفاده می کند. به همین دلیل هم هست که جمله ی این فرد نیتیو نسبت به زبان آموزی که از کالوکیشن های "change" در گفتار یا نوشتار خود استفاده نمی کند، صحیح، طبیعی تر و همچنین زیباتر بنظر می رسد. در ذیل کالوکیشن های "change" یا همان collocation with change; بصورت کامل همراه با مثال آورده شده است.


change noun

1 becoming/making sb/sth different

ADJ.

big, considerable, dramatic, drastic, enormous, extensive, far-reaching, fundamental, important, major, marked, massive, momentous, profound, radical, revolutionary, sea, significant, substantial, sweeping, wholesale
Television has undergone a sea change in the last two years.
| complete | irreversible | systematic | cosmetic, marginal, minimal, minor, slight, small, subtle | long-term, short-term | abrupt, rapid, sudden | gradual | seasonal | net, overall
net change in incomes
| global | qualitative, quantitative | beneficial, desirable, effective, exciting, nice, pleasant, refreshing, welcome | unwelcome | unanticipated, unexpected, unforeseen | climate, constitutional, cultural, demographic, economic, environmental, legislative, organizational, political, population, social, structural, technological | culture, gear, name, policy, rule, sex
the need for a culture change within the industry He made a rapid gear change as he approached the bend.

VERB + CHANGE

make
I made a couple of minor changes to my opening paragraph. It made a pleasant change not having to work.
| bring about, cause, effect, force, produce
How far does war bring about social change?
| introduce
We are going to introduce a few changes to the system.
| undergo | show
He needs to show a change in attitude if he is to succeed.
| reflect
Courses offered in schools reflect changes in the job market.
| adapt to
Businesses have to adapt to change.
| call for, demand
He called for a change of mood in Scottish politics.
| oppose, resist
We resist change because of fear of the unknown.
| prevent | be subject to
Train times are subject to change without notice.

CHANGE + VERB

occur, take place
Major economic changes have occurred recently.

PREP.

for a ~
I usually take the bus to town, but today I cycled for a change.
| ~ from, ~ in
The last few years have seen a change in attitudes to single parents.
| ~ of
a change of government
| ~ to
the change from the old to the new system

PHRASES

a change for the better/worse
I reckon we've all made a big change for the better.
| a change of clothes
(= an extra set of clothes to change into) Take a change of clothes in case you get dirty.
| a change of heart/mind
He said he's not coming, but he might have a change of heart.
| a change of scene
I needed a change of scene after being in the job for so long.
| a climate of change
In the current climate of change, adaptability is vital.
| the pace/rate of change
A successful company must keep up with the pace of technological change.
| a period of change
The eighties were a period of great change in publishing.
| the tide of change
The president realized he could not hold back the tide of change, and resigned.

2 coins/notes of low value

ADJ.

loose, small
He emptied his pockets of loose change.

PREP.

in ~
I've got about 25 dollars in change.
| ~ for
Ask the cashier if she has change for a £20 note.

3 money you get back if you pay too much

VERB + CHANGE

check, count | give
This machine does not give change.
| get | take | keep
I told the taxi driver to keep the change.

PREP.

~ from/out of
The meal left me with not much change from £100.


change verb

ADV.

considerably, dramatically, fundamentally, a lot, radically, significantly
Our way of life has changed dramatically over the last ten years. Jane has changed a lot since she went to university.
| completely | (very) little
The village has actually changed very little in the last hundred years.
| all the time, constantly, continually
The language is changing all the time.
| fast, rapidly, suddenly
Attitudes to marriage are changing fast.
| gradually, slowly

PREP.

from
Leeds changed from a small market town into a busy city.
| into, to
His anger changed to sadness.

PHRASES

change out of all recognition
The town had changed out of all recognition.کالوکیشن های مرتبط با change در زبان انگلیسی

کالوکیشن های channel کالوکیشن های chant کالوکیشن های chaos کالوکیشن های chaotic کالوکیشن های chap کالوکیشن های chapel کالوکیشن های chapter کالوکیشن های character کالوکیشن های characteristic کالوکیشن های charade

نکاتی در خصوص کالوکیشن (همایند یا کلمات همنشین) "change" در انگلیسی


نکته 1- وقتی دو یا چند کلمه بارها در کنار "change" به کار می روند، آن‌ها را کالوکیشن "change" در انگلیسی (Collocation "change") یکدیگر می نامند. کالوکیشن "change" در فارسی به همایند و «کلمه‌هایی که با "change" می‌آیند.» ترجمه شده است.

فرض کنید کسی که فارسی زبان نیست به کمک یک واژه‌نامه با زبان فارسی آشنا شود. او معنی کلمه‌ی زمین و معنی خوردن را می‌فهمد. اما قاعدتاً تا زمانی که زمین خوردن را نبیند، نمی‌تواند تصور کند که چنین ترکیبی در زبان ما استفاده می‌شود و به معنای خوردن زمین نیست. جالب این‌جاست که وقتی هم زمین خوردن را یاد بگیرد،‌ احتمالاً با شنیدن واژه‌ی زمین خوار گمراه خواهد شد. چون فکر می‌کند زمین‌خوار کسی است که مدام زمین را می خورد. او حتی اگر گوشت‌خوار و گیاه‌خوار را هم بداند باز نمی‌تواند بین معنای آن‌ها و ترکیب زمین‌ خوار ارتباط خاصی برقرار کند.

اگر این واژه‌ها برای ما عادی است به این علت است که بارها زمین خوردن را شنیده‌ایم و خوانده‌ایم و به کار برده‌ایم. زمین خوار برای ما واژه‌ی کاملاً متفاوتی است و به هیچ وجه در ذهن ما کوچک‌ترین ارتباط معنایی با زمین خوردن ندارد. همین مسئله در زبان انگلیسی هم وجود دارد.

مثال‌ها زیادند. اما برای کسی که آشنایی چندانی با زبان انگلیسی ندارد، ممکن است برای بیان باراش شدید به انگلیسی Heavy rain و Strong rain هر دو درست به نظر برسند. یا اینکه نتواند به سادگی حدس بزند که قهوه‌ی سنگین را باید Bitter coffee بنامد یا Heavy coffee یا Strong coffee.


نکته 2- دقت داشته باشید که کالوکیشن های "change" محدود به حروف اضافه یا محدود به اصطلاحات یا ضرب‌المثل‌ها نیست. هر ترکیبی از واژه‌ها که بارها با "change" و یا در کنار "change" به کار می‌روند یک کالوکیشن "change" را تشکیل می‌دهند.


اهمیت یادگیری کالوکیشن های "change"

چرا یادگیری کالوکیشن های "change" در زبان انگلیسی از اهمیت والایی برخوردار است؟

چون با یادگیری کالوکیشن ها، همایند یا کلمات هم نشین "change"، زبان شما طبیعی تر و قابل فهم تر می شود؛ در هنگام صحبت کردن به انگلیسی روش های متنوع و غنی تری برای بیان نظرخود خواهید داشت و در نهایت، برای ذهن زبان آموز راحت ترین روش یادگیری لغت "change"، استفاده از آن در گروه کلمات یا همان کالوکیشن های "change" می باشد.


ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص
ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

نحوه یادگیری کالوکیشن های انگلیسی "change"

1- کالوکیشن های "change" را یاد بگیرید و سعی کنید هنگام شنیدن یا خواندن، آن ها را بیابید.

2- کلمات هم نشین "change" را به صورت یک کلمه ی واحد در نظر بگیرید. مثلا عبارت “strongly support” را به صورت یک کلمه یادگرفته و به خاطر بسپارید، نه به صورت “strongly” + “support”

3- وقتی در مسیر یادگیری زبان انگلیسی، کلمه ی جدیدی فرا میگیرید، سعی کنید کالوکیشن های آن کلمه در زبان انگلیسی را پیدا کنید و در دفترچه خود یادداشت کنید.

4- هرچه بیشتر بخوانید، بهتر است. خواندن راهی عالی برای یادگیری لغات و کالوکیشن های "change" می باشد.

5- لغات و کالوکیشن های جدیدی که فرا گرفته اید را دائما مرور کنید و استفاده از کالوکیشن های "change" را در جمله های مختلف تمرین کنید.

6- همانطور که در مورد یادگیری لغات همواره تأکید می شود، همایند یا collocationهای "change" را نیز در دسته بندی هایی که فکر میکنید برای شما مفیدتر است بیاموزید. مثلاً ترکیب ها و همایندهای مربوط به یک موضوع (زمانها، اعداد، آب و هوا، پول، خانواده، و …)

7- می‌توانیم سریعتر، طبیعی‌تر و بدون ترجمه کلمه به کلمه ( یعنی با استفاده از کالوکیشن‌ها) بنویسیم و صحبت کنیم. منظور از طبیعی صحبت کردن، استفاده از ترکیباتی هست که خود انگلیسی‌زبان ها استفاده می‌کنند؛ نه کلمات دیگری که ممکن است به ذهن ما برسد (مانند strong tea به جای powerful tea یا have a shower به جای go to shower).

8- یکی از دشواری‌های شنیدن در انگلیسی این است که کلمات انگلیسی وقتی پشت سر هم تلفظ می‌شوند، غالباً به هم می‌چسبند. درنتیجه بین کلمات مکث نخواهیم داشت تا بتوانیم کلمات را جداگانه بشنویم و تشخیص دهیم. به همین دلیل، شنیدن تلفظ کالوکیشن‌ها و آشنا بودن با آن، مهارت شنیداری ما را تقویت می‌کند. وقتی صدای /raɪtənoʊte/ را می‌شنویم می‌دانیم عبارت write a note تلفظ شده است (raɪt ə noʊe).

9- بعد از بلد بودن تعداد زیادی کالوکیشن برای "change"، کوچکترین واحد اولیه برای خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن، کالوکیشن "change" خواهد بود، نه لغت "change". یعنی ما درگیر تک تک کلمات نخواهیم بود. به جای آن، با یک تلاش و ارجاع به حافظه، ترکیبی از کلمات رایج را استخراج خواهیم کرد. همچنین غالباً درگیر چیدن کلمات در کنار هم نخواهیم بود بلکه به سرعت، ترکیبی از کلمات را بیان خواهیم کرد.


پس تکرار می‌کنیم: هر چقدر کالوکیشن‌های بیشتری برای "change" بلد باشیم، سریعتر، مطمئن‌تر، روان‌تر و مسلط تر به زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.


ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

سلام به انگلیسی من به انگلیسی سیب به انگلیسی دختر به انگلیسی مادر به انگلیسی عشق به انگلیسی زبان به انگلیسی خاله به انگلیسی توت فرنگی به انگلیسی درخت به انگلیسی ساعت به انگلیسی گربه به انگلیسی سگ به انگلیسی رفیق به انگلیسی قلب به انگلیسی دریا به انگلیسی پروانه به انگلیسی صندلی به انگلیسی حمام به انگلیسی گاو به انگلیسی خوبی به انگلیسی ایران به انگلیسی پدر به انگلیسی زیبا به انگلیسی خانم به انگلیسی خدا به انگلیسی دایی به انگلیسی

– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول کالوکیشن های change

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص کالوکیشن، همایند یا کلمات همنشین change در زبان انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


کالوکیشن "change" به دو یا چند کلمه گفته می‌شود که با "change" استفاده می‌شوند بطوری که بین آنها ارتباط معنایی وجود دارد. در واقع ارتباط بین این کلمات براساس استفاده و هم‌نشینی آنها در متون مختلف می‌باشد. این ترکیبات برای گویندگان و شنوندگان زبان مادری کاملا طبیعی به نظر می‌رسند.

دانستن کالوکیشن‌های رایج "change"، علاوه بر چهار مهارت اصلی مربوط به زبان (خواندن، شنیدن، نوشتن، صحبت کردن)، حتی هنگام ترجمه بین انگلیسی و فارسی هم مفید است. چون به جای ترجمه تحت‌الفظی و کلمه به کلمه جمله با "change"، کالوکیشن‌ها و ترکیبات را ترجمه خواهیم کرد و در نتیجه ترجمه روان‌تر و قابل‌فهم‌تری خواهیم داشت. یک فایده دیگر بلد بودن کالوکیشن "change" مربوط به کاهش احتمال فراموشی لغت "change" است. وقتی کلمه جدید "change" را همراه با کلمات مرتبط دیگری یاد می‌گیریم، بین کلمه "change" و سایر کلمات یک ارتباط شکل می‌گیرد. این ارتباط، احتمال فراموشی را کم می‌کند و سرعت به یادآوری آن عبارت را بیشتر می‌کند. چون ممکن است با به یادآوردن هر کدام از کلمات آن عبارت، کل عبارت را به خاطر بیاوریم.

1- کالوکیشن های "change" را یاد بگیرید و سعی کنید هنگام شنیدن یا خواندن، آن ها را بیابید. 2- کلمات هم نشین "change" را به صورت یک کلمه ی واحد در نظر بگیرید. مثلا عبارت “strongly support” را به صورت یک کلمه یادگرفته و به خاطر بسپارید، نه به صورت “strongly” + “support” و ...


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


آموزش درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 - 2022 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان