کالوکیشن های sectioplanography

با آموختن collocationهای sectioplanography میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه sectioplanography در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های shoebill

با آموختن collocationهای shoebill میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه shoebill در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های showdowns

با آموختن collocationهای showdowns میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه showdowns در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های showered

با آموختن collocationهای showered میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه showered در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های showrooms

با آموختن collocationهای showrooms میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه showrooms در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های shrewder

با آموختن collocationهای shrewder میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه shrewder در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های shrineless

با آموختن collocationهای shrineless میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه shrineless در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های shudderiness

با آموختن collocationهای shudderiness میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه shudderiness در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های shufflewing

با آموختن collocationهای shufflewing میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه shufflewing در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های shufflers

با آموختن collocationهای shufflers میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه shufflers در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های savages

با آموختن collocationهای savages میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savages در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های savager

با آموختن collocationهای savager میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savager در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های savaged

با آموختن collocationهای savaged میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savaged در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های savers

با آموختن collocationهای savers میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savers در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های savery

با آموختن collocationهای savery میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savery در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های saver

با آموختن collocationهای saver میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه saver در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های saving

با آموختن collocationهای saving میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه saving در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های savin

با آموختن collocationهای savin میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savin در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های saviours

با آموختن collocationهای saviours میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه saviours در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های saviour

با آموختن collocationهای saviour میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه saviour در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scaffoldings

با آموختن collocationهای scaffoldings میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scaffoldings در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scaffolding

با آموختن collocationهای scaffolding میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scaffolding در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scalfe

با آموختن collocationهای scalfe میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scalfe در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scalet

با آموختن collocationهای scalet میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scalet در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scales

با آموختن collocationهای scales میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scales در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scaler

با آموختن collocationهای scaler میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scaler در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scaled

با آموختن collocationهای scaled میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scaled در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scalae

با آموختن collocationهای scalae میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scalae در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scamles

با آموختن collocationهای scamles میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scamles در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scalers

با آموختن collocationهای scalers میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scalers در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scalps

با آموختن collocationهای scalps میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scalps در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scandals

با آموختن collocationهای scandals میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scandals در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.

کالوکیشن های scapegoats

با آموختن collocationهای scapegoats میتوانید به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scapegoats در مکالمه زبان انگلیسی استفاده نمائید.